DO­BAR DAN

24sata - - ŽIVOT -

- Tim­ski rad bit će zas­lu­žan za od­lič­ne re­zul­ta­te. In­tu­ici­ja vas us­mje­ra­va na pra­vi put i upu­ću­je ka­ko mo­že­te po­bolj­ša­ti stan­dard. Neki će us­pješ­no na­pla­ti­ti svo­je zna­nje.

- Izaš­li ste iz stres­nog raz­dob­lja pa će­te se bo­lje osje­ća­ti. Po­ra­dit će­te na se­bi pa će tje­lo­vjež­ba pos­ta­ti sas­tav­ni dio va­ših sva­kod­nev­nih ak­tiv­nos­ti.

- Oče­ku­ju vas po­zi­tiv­ne pro­mje­ne, a od­no­si me­đu pa­ro­vi­ma će se po­bolj­ša­ti. Ne oko­li­šaj­te u bli­zi­ni oso­be ko­ja vam se svi­đa jer mo­žda če­ka vaš prvi po­tez.

DO­BAR DAN 18. 9. LOŠ DAN 23. 9.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.