Br­zo ću ja opet n za­ni­ma me što C

JADRANSKI DERBI Ne­dav­no mu je am­pu­ti­ra­na pot­ko­lje­ni­ca zbog oz­bilj­nih zdrav­s­tve­nih pro­ble­ma. Le­gen­dar­ni Stan­ko Pok­le­po­vić iz­a­šao je iz bol­ni­ce i ku­ći će gle­da­ti jadranski derbi na Po­lju­du u 17 sa­ti

24sata - - SPORT -

Ne oče­ku­jem ni­šta oso­bi­to od ‘ja­dran­skog der­bi­ja’, bit će to ‘grop’ dvi­je raz­li­či­te mom­ča­di, ko­ja sva­ka ima svoj cilj. - Sta­tis­ti­ka je na stra­ni Ri­je­ke, oni su u pred­nos­ti, ali na Po­lju­du ni­je la­ko ni­ko­me, ta­ko da ne bih da­vao pred­nost ni jed­ni­ma ni dru­gi­ma. Mo­ja prog­no­za je re­mi jer Rijeka te­ško gu­bi utak­mi­ce, a Hajduk te­ško po­bje­đu­je u der­bi­ji­ma. Ako Haj­du­kov sto­žer i pro­na­đe lo­še stra­ne u igri Ri­je­ke, ne znam mo­gu li nji­hov plan igra­či spro­ves­ti u dje­lo - otvo­re­no kaže Pok­le­po­vić, ko­ji se na­kon ope­ra­ci­je vra­tio ku­ći, gdje će uz po­moć fi­zi­ote­ra­pe­uta ja­ča­ti mi­ši­će i uči­ti ho­da­ti uz po­moć šta­ka. Ono što je u ovom tre­nut­ku važ­no je da ga ne na­pu­šta ve­dar duh i op­ti­mi­zam. - Po pri­ro­di sam ta­kav. Zato sam i ka­zao da sam pri­je bio slab no­go­me­taš jer sam imao ‘dvi­je li­je­ve’, a da su mi li­ječ­ni­ci sa­da po­mo­gli, pa imam sa­mo jed­nu, kao i svi os­ta­li... Važ­no je pri­hva­ti­ti ono što ti ži­vot da, i gu­ra­ti na­pri­jed. Doći ću ja br­zo na utak­mi­ce, pa i na tre­nin­ge, za­ni­ma me što Car­ril­lo ra­di. Valj­da će me pus­ti­ti na tre­ning – ka­zao je po­pu­lar­ni Špa­co, ko­ji se već su­očio sa za­bra­nom jed­nog ko­le­ge, ko­ji mu ni­je do­zvo­lio gle­da­nje tre­nin­ga. - Ma ni­šta, ne­ma ve­ze, bi­lo pa proš­lo, ja ni­sam zlo­pam­ti­lo, iako je to bi­lo vr­lo ruž­no. Ipak sam ja sta­ri­ji ko­le­ga. Umjes­to da me po­zi­ve i pi­ta za sa­vjet, pa ne do­la­zim ja da mu uz­mem kruh... Vo­lio bih vi­dje­ti Car­ril­lo­ve tre­nin­ge, jer mi se po ono­me što vi­dim na utak­mi­ca­ma, či­ni da se ne­što na tre­nin­gu ra­di, da to ima smis­la, da se vi­di ru­ko­pis, pa i re­zul­tat. Za raz­li­ku od ne­kih tre­ne­ra ra­ni­je, da ni­ko­ga ne spo­mi­njem ime­nom, gdje se ni­je vi­dje­lo ni­šta. Kad sam do­šao po­gle­da­ti nji­ho­ve tre­nin­ge, shva­tio sam i za­što. Zato što su im tre­nin­zi bi­li ni­kak­vi. Sa­mo vjež­ba stva­ra vr­hun­sku vri­jed­nost, bez vjež­be ne­ma ni­šta... Iako su sva če­ti­ri hr­vat­ska pred­stav­ni­ka ove go­di­ne do­bro kre­nu­li u Eu­ro­pu, vi­tal­ni tre­ner ni­je za­do­vo­ljan ak­tu­al­nim sta­njem hr­vat­skog klup­skog no­go­me­ta. - Ni­sam odu­šev­ljen in­ter­pre­ta­ci­jom igre, iz­ved­ba ni­je na europ­skoj ra­zi­ni, i zato mi ni ne mo­že­mo u Eu­ro­pi na­pra­vi­ti ni­šta. Tre­ba mi­je­nja­ti na­čin ra­da, tre­ba usvo­ji­ti stan­dar­de ko­ji će vri­je­di­ti u bu­duć­nos­ti, a to su br­ža igra, br­ža pre­for­ma­ci­ja, bo­lja teh­ni­ka... Sve se to edu­ka­ci­ja­ma mo­ra usa­di­ti mla­dim igra­či­ma. Ali to je pro­jekt ko­ji se mo­ra gu­ra­ti u sve sre­di­ne, to je pro­jekt Sa­ve­za, ne sa­mo klu­bo­va. Od sva če­ti­ri klu­ba, je­di­no Rijeka ima ne­ku stan­dard­nost, no ona po­či­va sa­mo na či­nje­ni­ci da ni­su mi­je­nja­li tre­ne­ra, ko­ji se čvr­sto dr­žao sus­ta­va igre, i sa­mo na­do­mje­štao igra­če ko­ji su mu od­la­zi­li. Zato su oni bolji od os­ta­lih, ali ni kod njih ne­ma po­seb­nos­ti. Gle­dao sam ne­dav­no Li­ver­po­ol i Se­vil­lu, to je bi­la utak­mi­ca, mak­si­mal­na br­zi­na, teh­ni­ka, tak­ti­ka, sprint u oba smje­ra, ni­šta mi to ne­ma­mo, mi ka­ska­mo, iako smo me­đu top

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.