DI­NA­MO KROZ BLA­TO ZAPREŠIĆA DO PO­BJE­DE

SIGURNI Mo­dri su slavili u Za­pre­ši­ću 3-1 i ta­ko pro­du­ži­li svoj niz po­bje­da u HNL-u. Kon­ku­ren­ci­ji sad bje­že se­dam bo­do­va...

24sata - - SPORT -

Ni ki­ša, ni grm­lja­vi­na, ni ka­lju­ža u Za­pre­ši­ću ni­su us­pje­li za­us­ta­vi­ti Di­na­mo pro­tiv In­te­ra. ‘Mo­dri’ su se la­ko obra­ču­na­li s do­ma­ći­nom i ta­ko pro­du­ži­li niz po­bje­da u HNL-u na šest utak­mi­ca. Utak­mi­ca je kre­nu­la sjaj­no za ‘mo­dre’. Već na­kon tri mi­nu­te za­bio je An­ge­lo Hen­riqu­ez na asis­ten­ci­ju Da­ni­ja Ol­ma, a na­kon 11 mi­nu­ta Di­na­mo je imao dva go­la vi­ška. Pos­li­je jed­nog kor­ne­ra lop­ta se od­bi­la iz­van kaz­ne­nog pros­to­ra, na nju je na­išao Ni­ko­la Mo­ro i snaž­no opa­lio po go­lu, a na pu­tu je za­ka­či­la So­uda­ni­ja za ve­li­ku pred­nost na otva­ra­nju utak­mi­ce. Me­đu­tim, In­ter se ni­je pre­da­vao. ‘Div iz pre­gra­đa’ ma­lo se opus­tio na­kon dva prim­lje­na go­la te su po­če­li pri­je­ti­ti go­lu Do­mi­ni­ka Li­va­ko­vi­ća. Pri­ti­sak im se is­pla­tio u 32. minuti. To­mis­lav Ša­rić po­go­dio je na­kon asis­ten­ci­je Ni­ko­le Ra­ka. Ka­ko je utak­mi­ca od­mi­ca­la, ta­ko su uvje­ti na te­re­nu pos­ta­ja­li sve go­ri. - Ako su ovak­vi te­re­ni u ruj­nu, kak­vi će on­da bi­ti u pro­sin­cu - pi­tao se tre­ner ‘mo­drih’ Ma­rio Cvi­ta­no­vić. No to ni­je za­sme­ta­lo Di­na­mu. Ako ne mo­že iz igre, on­da mo­že iz pre­ki­da. U 55. minuti Ma­li­jac Ton­go Do­um­bia pos­ti­že svoj pr­vi­je­nac u dre­su Di­na­ma na­kon kor­ne­ra An­to­li­ća za ko­nač­nih 3-1. - Ova­ko se osva­ja pr­vens­tvo. Pre­za­do­vo­ljan sam po­bje­dom - re­kao je Li­va­ko­vić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.