SAM SE­BI DAO MI­LI­JUN KU­NA BO­NU­SA

Mla­den Jo­zi­no­vić, di­rek­tor od­la­ga­li­šta ot­pa­da u Po­dra­vi­ni, ko­jim uprav­lja­ju tri žu­pa­ni­je, ima pla­ću od 18.500 ku­na, ali si uz bo­nus još is­pla­ću­je i mje­seč­nu nak­na­du od 10.000 ku­na...

24sata - - PRVA STRANICA - Pi­še: IVAN PANDŽIĆ

Di­rek­tor jav­ne tvrt­ke os­nu­je tvrt­ku kćer u ko­joj je opet on di­rek­tor. Pre­ko te no­ve tvrt­ke ide pos­lo­va­nje. A on kao vlas­nik, sam sa so­bom kao di­rek­to­rom, pot­pi­še ugo­vor ko­jim mas­no za­ra­di. Taj ne­vje­ro­ja­tan slu­čaj sti­že iz Ko­priv­ni­ce, a ri­ječ je o di­rek­to­ru Mla­de­nu Jo­zi­no­vi­ću ko­ji vo­di re­gi­onal­ni cen­tar za gos­po­da­re­nje ot­pa­dom Pi­škor­ni­ca. U Pi­škor­ni­ci pri­ma di­rek­tor­sku pla­ću od 18.500 ku­na, po­t­vr­đe­no nam je.

DVOSTRUKA PLA­ĆA I BO­NUS

Taj ugo­vor su mu odo­bri­li pred­stav­ni­ci če­ti­ri žu­pa­ni­je i op­ći­ne ko­ji su vlas­ni­ci Piškornice. Tvrt­ka ima tek oko dva mi­li­ju­na ku­na pri­ho­da i ne­ve­li­ku do­bit. Ali Jo­zi­no­vić je kao di­rek­tor os­no­vao tvrt­ku Pi­škor­ni­ca sa­na­cij­sko od­la­ga­li­šte, pre­ko ko­je se na­pla­ću­je od­la­ga­nje ot­pa­da. Ka­ko nam je po­t­vr­đe­no, sam sa so­bom je pot­pi­sao da ima pra­vo na do­dat­nih 10.000 ku­na nak­na­de mjesečno i bo­nus od 10 pos­to do­bi­ti. Pi­škor­ni­ca sa­na­cij­sko od­la­ga­li­šte la­ni je ima­la 10,2 mi­li­ju­na ku­na do­bi­ti pa je Jo­zi­no­vić na os­no­vu to­ga is­pla­tio se­bi mi­li­jun ku­na do­dat­nog bo­nu­sa. Dak­le, ukup­no je, uz 18.500 ku­na pla­će i 10 ti­su­ća ku­na nak­na­de mjesečno, do­bio i mi­li­jun za us­pješ­no pos­lo­va­nje. Do­bit ni­je te­ško os­tva­ri­ti jer ima ugo­vo­ren do­voz ot­pa­da s po­dru­čja če­ti­ri sje­ve­ro­za­pad­ne žu­pa­ni­je po fik­s­nim ci­je­na­ma, a cen­tar ne­ma ve­li­kih tro­ško­va. Na 22 mi­li­ju­na ku­na pri­ho­da, ima­ju 10,2 mi­li­ju­na ku­na čis­te do­bi­ti. Žu­pa­ni­je i op­ći­na, suv­las­ni­ci Piškornice, zgroženi su ugo­vo­rom.

Va­ra­ždin­ski žu­pan Ra­di­mir Ča­čić po­t­vr­dio nam je da je za­tra­žio spor­ni ugo­vor proš­li tje­dan te da je Jo­zi­no­vić pot­pi­sao ugo­vor sa spor­nim stav­ka­ma sam sa so­bom.

- Tvrt­ka Pi­škor­ni­ca sa­na­cij­sko od­la­ga­li­šte ne­ma ni­kak­ve kon­trol­ne me­ha­niz­me. Ja sam pr­vi za na­gra­đi­va­nje ra­da, ali osim što se ov­dje ra­di da je di­rek­tor pot­pi­sao ugo­vor sam sa so­bom, ugo­vo­re­ni bo­nus je ba­rem de­set pu­ta ve­ći za sli­čan red ve­li­či­na pos­lo­va­nja. Ni­sam se još su­sreo s ovak­vim ugo­vo­ri­ma za jed­nu jav­nu tvrt­ku u ka­ri­je­ri. Za­tra­žit će­mo ut­vr­đi­va­nje od­go­vor­nos­ti, a po sve­mu za­sad ne vi­dim dru­gi na­čin osim da di­rek­tor da os­tav­ku - re­zo­lu­tan je Ča­čić (Re­for­mis­ti). Žu­pa­ni­ja ko­ju vo­di ima 22,5 pos­to vlas­niš­tva u Pi­škor­ni­ci, kao i os­ta­le tri: Me­đi­mur­ska, Ko­priv­nič­ko-kri­že­vač­ka i Kra­pin­sko-za­gor­ska žu­pa­ni­ja.

TRO­ŠAK OD 1,5 MI­LI­JU­NA

Op­ći­na Ko­priv­nič­ki Iva­nec ima 10 pos­to suv­las­niš­tva. Je­di­ni nam ni­je dao ko­men­tar baš ko­priv­nič­ko-kri­že­vač­ki žu­pan Dar­ko Ko­ren. Me­đi­mur­ski žu­pan Ma­ti­ja Po­sa­vec (HNS) ta­ko­đer je os­tao iz­ne­na­đen ugo­vo­ri­ma i is­pla­tom za ko­je ni­je znao ia­ko je bio žu­pan u vri­je­me pot­pi­si­va­nja. I on je za­tra­žio sve do­ku­men­te i po­t­vr­đu­je in­for­ma­ci­ju. - U ovim vre­me­ni­ma is­pla­tu bo­nu­sa od mi­li­jun ku­na sma­tram pot­pu­no ne­pri­mje­re­nom. Ne­ma ni­kak­ve lo­gi­ke da žu­pa­ni­je iz svo­jeg pro­ra­ču­na pla­ća­ju za funk­ci­oni­ra­nje Piškornice oko dva mi­li­ju­na ku­na go­diš­nje, a s dru­ge stra­ne tvrt­ka kći stva­ra do­bit i ra­de se tak­ve fi­nan­cij­ske tran­ska­ci­je - ka­že nam Po­sa­vec. Tre­ba na­glas­ti­ti da je Jo­zi­no­vić sam se­bi odo­brio is­pla­tu mi­li­jun ku­na u ne­to iz­no­su. Tvrt­ka Pi­škor­ni­ca sa­na­cij­sko od­la­ga­li­šte na to tre­ba pla­ti­ti po­re­ze i do­pri­no­se pa je stvar­ni tro­šak za is­pla­tu mi­li­jun ku­na ba­rem 1,5 mi­li­ju­na ku­na.

HVALITE ME, US­TA MO­JA

U ugo­vo­ru o is­pla­ti bo­nu­sa, Mla­den Jo­zi­no­vić kao di­rek­tor tvrt­ke Pi­škor­ni­ca sa­na­cij­sko od­la­ga­li­šte hva­li rad iz­vr­ši­te­lja Mla­de­na Jo­zi­no­vi­ća. - Čla­nu upra­ve Mla­de­nu Jo­zi­no­vi­ću za iz­nim­na pos­tig­nu­ća u 2016. go­di­ni pri­pa­da ho­no­rar u vi­si­ni od mi­li­jun ku­na - pi­še u ugo­vo­ru pot­pi­sa­nom 31. pro­sin­ca proš­le go­di­ne. No­vac mu se is­pla­ću­je u obro­ci­ma. Do­sad je već jav­nost ima­la pri­li­ke svje­do­či­ti taj­nim kla­uzu­la­ma u ugo­vo­ri­ma ko­je jam­če di­rek­to­ri­ma jav­nih tvrt­ki mi­li­jun­ske bonuse i ot­prem­ni­ne, po­put ugo­vo­ra za Hr­vo­ja Voj­ko­vi­ća, Iva­na Pa­ve­li­ća i broj­ne dru­ge. Bi­lo je u ugo­vo­ri­ma kre­ativ­nih de­fi­ni­ci­ja i omo­gu­ća­va­nja is­pla­te pos­tot­ka do­bi­ti. Me­đu­tim, uvi­jek je net­ko iz nad­zor­nog od­bo­ra ili skup­šti­ne pot­pi­sao ugo­vor s čel­ni­kom tvrt­ke. Ovo je pr­vi poz­na­ti slu­čaj da je di­rek­tor kroz os­ni­va­nje tvrt­ke kće­ri sve odra­dio sam sa so­bom. Bit će za­nim­lji­vo vi­dje­ti ho­će li vlas­ni­ci po­ku­ša­ti os­po­ri­ti taj ugo­vor. Za­sad su svi žu­pa­ni s ko­ji­ma smo raz­go­va­ra­li suz­dr­ža­ni i od­lu­ku će do­ni­je­ti na­kon da­naš­njeg sas­tan­ka. Kra­pin­sko-za­gor­ski žu­pan Želj­ko Ko­lar (SDP), ko­ji je ta­ko­đer dru­gi man­dat na če­lu žu­pa­ni­je, od­go­vo­rio nam je da nji­ho­vi pred­stav­ni­ci ni­su zna­li za ugo­vor. - Za­tra­ži­li smo ugo­vo­re s dvi­je tvrt­ke kće­ri Piškornice, kao i ino­for­ma­ci­ju je­su li 2015. i 2016. go­di­ne is­pla­će­ni bo­nu­si i pre­ma či­jem na­lo­gu - od­go­vo­ri­li su nam iz Ko­la­ro­va ure­da. Oni tra­že i hit­nu sjed­ni­cu skup­šti­ne s os­ta­lim suv­las­ni­ci­ma na ko­joj bi se na­po­kon ime­no­va­li nad­zor­ni od­bo­ri u dvi­je tvrt­ke kće­ri. Ko­lar ni­je spo­me­nuo u svo­jem od­go­vo­ru ho­će li tra­ži­ti smje­nu Jo­zi­no­vi­ća. Na­čel­nik op­ći­ne Ko­priv­nič­ki Iva­nec Mario Šve­go­vić ka­že da je Jo­zi­no­vić na­pra­vio go­le­mu šte­tu ne sa­mo ovim ugo­vo­rom za ko­ji ni­je znao. - Zas­lu­žio je smje­nu. Ia­ko ured­ba o gos­po­da­re­nju ot­pa­dom pro­pi­su­je raz­dva­ja­nje, nje­mu je vi­še od­go­va­ra­lo da sve ide u jed­nu kan­tu ka­ko bi što vi­še ot­pa­da sti­za­lo na Piškornicu. Za­to tra­ži pro­ši­re­nje ka­pa­ci­te­ta i još že­li spa­li­oni­cu - ka­že Šve­go­vić.

JO­ZI­NO­VIĆ BEZ KO­MEN­TA­RA

Mla­de­na Jo­zi­no­vi­ća smo za­mo­li­li i te­le­fon­ski i ma­ilom za ko­men­tar ugo­vo­ra te za­što mis­li da je zas­lu­žio bonuse i nak­na­de. Od nje­go­vih su­rad­ni­ka smo saz­na­li da je za­uzet pa od­go­vor ni­je sti­gao do za­klju­če­nja ovo­ga bro­ja. Jo­zi­no­vić ina­če vo­di i Gru­pa­ci­ju cen­ta­ra za gos­po­da­re­nje ot­pa­dom. Jo­zi­no­vić je pri­je­tio tuž­ba­ma pro­tiv dr­ža­ve ako za­us­ta­vi grad­nju cen­ta­ra.

‘BRAVO, MAJSTORE’ Čla­nu upra­ve Mla­de­nu Jo­zi­no­vi­ću za iz­nim­na pos­tig­nu­ća pri­pa­da ho­no­rar od mi­li­jun ku­na, pi­še

u ugo­vo­ru ko­ji je di­re­ko­tor pot­pi­sao sa sa­mim so­bom

ISPLATIV PO­SAO Ko­priv­nič­ko od­la­ga­li­šte pos­ta­lo je cen­tar za ot­pad ci­je­le sje­ve­ro­za­pad­ne Hr­vat­ske

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.