IMA­JU ZA GLU­POS­TI, A ZA HGSS NE­MA­JU

24sata - - NEWS - jo­žek2

Po do­brom sta­rom obi­ča­ju lju­di ko­ji spa­ša­va­ju ljud­ske ži­vo­te i naj­vi­še ri­ski­ra­ju, po­go­to­vo ovi lu­di iz Hr­vat­ske gor­ske služ­be spa­ša­va­nja, ali is­to i deč­ki ko­ji raz­mi­ni­ra­va­ju te­re­ne od mi­na, a ima­ju mi­ni­ma­lac, do­bri su i hva­lje­ni sa­mo ka­da spa­se ljud­ske ži­vo­te. A i ta­da ih se even­tu­al­no net­ko sje­ti spo­me­nu­ti, ali kad im tre­ba nak­na­da za to što ra­de, on­da su vo­lon­te­ri i za njih ne­ma nov­ca, da slu­čaj­no ne bi usfa­li­lo ovi­ma na vlas­ti za li­mu­zi­ne i pu­to­va­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.