DJE­ČJI DO­PLA­TAK NI­JE DE­MO­GRAF­SKA MJE­RA

24sata - - NEWS - lju­ta pa­pri­ci­ca

U Slo­ve­ni­ji ima­ju svi pra­vo na dje­čji do­pla­tak, ali svi ro­di­te­lji. Vi­si­na dje­čjeg do­plat­ka odre­đu­je se po pri­ma­nji­ma. Že­ne pr­va tri mje­se­ca do­bi­va­ju svo­ju pu­nu pla­ću, os­ta­lih osam mje­se­ci (jer je kod njih 11 mje­se­ci po­ro­dilj­ni) pri­ma­ju 80 pos­to svo­je pla­će! Da­le­ko ma­nji im je je po­rez na dje­čje stva­ri. Pa da se ma­kar ma­lo ovi na­ši na vlas­ti ugle­da­ju na Slo­ven­ce!

Pi­sma ša­lji­te na: fa­ce­bo­ok.com/24sa­ta, pi­sma@24sa­ta.hr, ili na

Ore­ško­vi­će­va 3d, 10000 Zagreb, s naz­na­kom

“Pi­sma či­ta­te­lja”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.