Pa ga­si­te svje­tla: Re­ži­je s 80.000 sko­či­le na 1,2 mil.

24sata - - NEWS -

Ha­lo, Bing, ka­ko brat? Bu­dem ja na­zvao, pla­ća HNS. Vje­ro­jat­no bi i Sir Oli­ve­ra šo­ki­rao ra­čun od 38 mi­li­ju­na ku­na, ko­li­ko HNS pla­ća telefon, po­štu i pri­je­voz. A da se ra­di u HNS-u, pa čak i no­ću, dok mno­gi spa­va­ju, do­kaz je ra­čun za stru­ju. Ta­ko su ko­mu­na­li­je, ko­je su 2012. iz­no­si­le 84.380 ku­na, 2015. bi­le 2,5 mil. ku­na. Ne­ma za­fr­kan­ci­je, ra­di se i pod noć­nim lam­pa­ma. Spa­vam da­nju, ra­dim no­ću, pje­vu­ši se u Hil­to­nu, u ko­je­mu je smje­šten HNS. Do­bro, oči­to su na­kon ra­ču­na od 2,5 mil. ku­na shva­ti­li da su pre­tje­ra­li s noć­nim ra­dom pa su la­ni re­ži­je bi­le “mi­zer­nih” 1,2 mi­li­ju­na ku­na. No mo­žda ni­je pro­blem u stru­ji, ne­go u vo­di. Mo­žda bi tro­ško­ve sma­njio an­ga­žman jed­nog obič­nog vo­do­ins­ta­la­te­ra jer, oči­to, neg­dje cu­ri vo­da.

Ra­sho­di HNS-a su 195 mi­li­ju­na kn na go­di­nu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.