Bu­ra ba­ci­la plat­for­mu na brod ko­ji se pos­li­je po­to­pio

24sata - - NEWS -

Snaž­ni uda­ri bu­re proz­ro­či­li su ha­va­ri­ju u bro­do­gra­di­li­štu Ulja­nik u po­ne­dje­ljak uju­tro. Po­pu­ca­li su ve­zo­vi go­le­me plat­for­me ko­ju je vje­tar ba­cio na pri­ve­za­no plo­vi­lo, ko­je je go­to­vo sp­ljo­šti­la, a ko­ja je kas­ni­je po­to­nu­la. Zbog ja­ke bu­re sru­ši­la se i mon­taž­na ha­la...

Pra­va dra­ma odvi­ja­la se u po­ne­dje­ljak uju­tro u Ulja­ni­ko­vu bro­do­gra­di­li­štu gdje je or­kan­ska bu­ra po­tr­ga­la ko­no­pe ko­ji­ma je bi­la pri­ve­za­na naf­t­na plat­for­ma Apol­lo. U 8.30 sa­ti pul­ska Luč­ka ka­pe­ta­ni­ja pri­mi­la je po­ziv u po­moć od ka­pe­ta­na lu­ke Ulja­nik. - Po­pu­ca­la je užad na no­vo­grad­nji bro­da-plat­for­me Apol­lo te on ne­kon­tro­li­ra­no plu­ta pre­ma ga­tu Mo­lo Car­bo­ne gdje su na ve­zu Bro­dos­pa­so­vi bro­do­vi za ops­kr­bu plat­for­mi - ja­vio im je ka­pe­tan. Do do­la­ska dje­lat­ni­ka luč­ke ka­pe­ta­ni­je Pu­la, Apol­lo je već uda­rio u gat, od­nos­no u Bro­dos­pa­sov brod Sil­ni, na ko­je­mu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.