‘Svi Hr­va­ti u Ira­nu su do­bro, na­rod tu­gu­je zbog tra­ge­di­je’

SVE SE SRUŠILO Po­gi­nu­le su sto­ti­ne lju­di i oz­li­je­đe­ne su ti­su­će. Tre­ner Bran­ko Ivan­ko­vić, ko­ji ra­di u Te­he­ra­nu, ka­že da po­moć sti­že sa svih stra­na

24sata - - NEWS -

Ovo je ve­li­ka tra­ge­di­ja za Iran, ja­ko pu­no lju­di je po­gi­nu­lo, a ima ih mno­go ko­ji su još pod ru­še­vi­na­ma, pa se bo­jim da će žr­ta­va bi­ti pu­no vi­še. Iz­ja­vio nam je to no­go­met­ni tre­ner Bran­ko Ivan­ko­vić ko­ji tre­nut­no ra­di u Ira­nu. Se­iz­mo­gra­fi su u ne­dje­lju za­bi­lje­ži­li treš­nju od 7,3 stup­nje­va po Ric­h­te­ru ne­da­le­ko od gra­ni­ce te dvi­je dr­ža­ve. Za­sad je po­gi­nu­lo 340 lju­di, no spa­si­lač­ke eki­pe mis­le da će se ta broj­ka sa­mo po­ve­ća­va­ti. U mjes­tu Sar­pol-e Za­ha­bu po­gi­nu­lo je naj­ma­nje 97 lju­di te se uru­ši­la lo­kal­na bol­ni­ca. Go­to­vo 6000 Ira­na­ca je oz­li­je­đe­no, a još vi­še njih os­ta­lo je bez do­mo­va, jav­lja dr­žav­na no­vin­ska agen­ci­ja IRNA. Na­kon ka­tas­tro­fe, sto­ti­ne Ira­na­ca po­hr­li­lo je u bol­ni­ce glav­no­ga gra­da Te­hen­ra­na ka­ko bi do­ni­ra­li krv. - Po­moć još ni­je sti­gla. Ne­ma­mo hra­ne, vo­de, odje­će, ša­to­ra... Ni­šta. Spa­va­li smo pod otvo­re­nim ne­bom jer je grad uni­šten - re­kao je krat­ko mla­dić lo­kal­nim me­di­ji­ma. Iran­ski aja­to­lah Ali Ha­me­nei iz­ra­zio je ju­čer su­ćut obi­te­lji­ma svih po­gi­nu­lih i obe­ćao svu mo­gu­ću po­moć. - Mi u Te­he­ra­nu ni­smo ni­šta osje­ti­li, ni­kak­vo po­drh­ta­va­nje, ipak smo dos­ta uda­lje­ni. Ci­co Kranj­čar je u Isfa­ha­nu, što je još da­lje. U Ira­nu ne­ma pu­no Hr­va­ta i, ko­li­ko znam, svi su do­bro. Osje­ća se ve­li­ka tu­ga u na­ro­du, svi že­le po­mo­ći, a i sti­že po­moć sa svih stra­na - re­kao je Ivan­ko­vić. Irač­ka stra­na ma­nje je stra­da­la. Vlas­ti su ja­vi­le ka­ko je po­gi­nu­lo de­vet lju­di, a ra­nje­no je ne­što ma­nje od 600 sta­nov­ni­ka. Ina­če, sna­žan po­tres je 2003. u Ira­nu od 6,7 stup­nje­va po Ric­h­te­ru ubio 30.000 lju­di.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.