ZA­DO­VOLJ­STVO rća bo­lje se is­ko­ris­ti ne­go iz ta­ble­te

JED­NA DO­VOLJ­NA U jed­noj ta­ble­ti naj­češ­će je dnev­na pre­po­ru­če­na do­za vi­ta­mi­na C i E te B sku­pi­ne. No u Mul­ti­vi­ti je 240% vi­ta­mi­na B12, a E vi­ta­mi­na sa­mo 45%

24sata - - NEWS -

Šumeće ta­ble­te spa­da­ju u sku­pi­nu do­da­ta­ka pre­hra­ni. Ovo­ga pu­ta ana­li­zi­ra­li smo mul­ti­vi­ta­min­ske pro­izvo­de. Ka­ko i sa­mo ime ka­že, sa­dr­že raz­li­či­te vi­ta­mi­ne. Vi­ta­mi­ni i mi­ne­ra­li spa­da­ju u sku­pi­nu mi­kro­nu­tri­je­na­ta, spo­je­va ko­je or­ga­ni­zam ne mo­že sam pro­izves­ti pa ih tre­ba­mo uno­si­ti hra­nom. Či­ta­njem dek­la­ra­ci­ja mo­že­mo za­klju­či­ti ka­ko, osim vi­ta­mi­na, ove ta­ble­te sa­dr­že i sas­toj­ke ko­ji po­bolj­ša­va­ju okus, iz­gled te tek­s­tu­ru pro­izvo­da. U pr­vom re­du to su še­ćer, a ne­ki od mul­ti­vi­ta­mi­na sa­dr­že umjet­na sla­di­la. Bu­du­ći da je dnev­na pre­po­ru­če­na do­za jed­na ta­ble­ta, ko­li­či­na še­će­ra ko­ju će­mo uni­je­ti kon­zu­mi­ra­njem ovo­ga pro­izvo­da ni­je ve­li­ka te je u pro­sje­ku ma­nja od jed­no­ga gra­ma. Od umjet­nih sla­di­la, tu su as­par­tam, sa­ha­rin i cik­la­mat. Ia­ko se pre­ko­mjer­no kon­zu­mi­ra­nje po­ve­zu­je s po­ve­ća­nim ri­zi­kom od ra­zvo­ja kar­ci­no­ma, u pr­vom re­du mo­krać­nog sus­ta­va, is­tra­ži­va­nja to ni­su po­t­vr­di­la te se sma­tra­ju si­gur­ni­ma za upo­ra­bu, na­rav­no u umje­re­nim ko­li­či­na­ma, te su odo­bre­na od nad­lež­nih ti­je­la, po­put Eu­rop­ske agen­ci­je za si­gur­nost hra­ne. Osim še­će­ra i sla­di­la, ne­ke od ta­ble­te sa­dr­že i škrob te mal­to­dek­s­trin, ug­lji­ko­hi­dra­te ko­ji br­zo po­di­žu ra­zi­nu še­će­ra u kr­vi, no ka­ko smo spo­me­nu­li za še­ćer, ko­li­či­na ko­ju mo­že­mo na­ći u jed­noj ta­ble­ti ni­je ve­li­ka. Aro­me i bo­ji­la, pr­vens­tve­no iz po­vr­ća, do­da­ni su za bo­lji okus i iz­gled. Ove ta­ble­te ima­ju i umje­re­ne ko­li­či­ne so­li, oko 0,7 gra­ma u jed­noj ta­ble­ti. Dnev­no ne bi­smo smje­li kon­zu­mi­ra­ti vi­še od šest gra­ma so­li. Od vi­ta­mi­na su na­ve­de­ni vi­ta­min C ko­ji šti­ti imu­ni­tet te se pre­po­ru­ču­je uzi­ma­ti pre­ven­tiv­no u zim­skim mje­se­ci­ma. Svi pro­izvo­di sa­dr­že i vi­ta­mi­ne B sku­pi­ne, ko­ji su­dje­lu­ju u pro­ba­vi hra­ne te da­ju ener­gi­ju po­treb­nu za nor­mal­no funk­ci­oni­ra­nje or­ga­niz­ma, šti­te živ­ča­ni sus­tav, su­dje­lu­ju u raz­nim pro­ce­si­ma me­ta­bo­liz­ma, šti­te zdrav­lje ko­že, ko­se, nok­ti­ju, su­dje­lu­ju u for­ma­ci­ji cr­ve­nih krv­nih zr­na­ca te mno­gim dru­gim pro­ce­si­ma. Uz vi­ta­mi­ne B sku­pi­ne je i vi­ta­min E ko­ji dje­lu­je an­ti­ok­si­da­tiv­no te šti­ti or­ga­ni­zam od slo­bod­nih ra­di­ka­la. Vi­ta­mi­ni B sku­pi­ne i Li­mun­ska ki­se­li­na i na­tri­jev hi­dro­gen­kar­bo­nat re­gu­li­ra­ju ki­se­lost. Škrob da­je tek­s­tu­ru, a slat­ko­ću sa­ha­rin i še­ćer­ni al­ko­hol sor­bi­tol. Do­da­na je aro­ma. Ima vi­ta­mi­ne C i E te B sku­pi­ne. C vi­ta­mi­ni su to­pi­vi u vo­di, dok se vi­ta­min E ap­sor­bi­ra s mas­ti­ma. Ve­ći­na mul­ti­vi­ta­mi­na ko­je smo ana­li­zi­ra­li sa­dr­ži 100 pos­to pre­po­ru­če­ne dnev­ne do­ze odre­đe­nog vi­ta­mi­na u jed­noj ta­ble­ti. Te­ško je go­vo­ri­ti o kva­li­te­ti ovih pro­izvo­da, no ap­sorp­ci­ja vi­ta­mi­na u or­ga­niz­mu je slo­žen pro­ces ko­ji zah­ti­je­va mnoš­tvo raz­li­či­tih tva­ri pa je u prin­ci­pu is­ko­ris­ti­vost vi­ta­mi­na ko­je une­se­mo hra­nom bo­lja od vi­ta­mi­na ko­je une­se­mo u or­ga­ni­zam u obli­ku do­da­ta­ka pre­hra­ni. Zbog to­ga pra­vil­nu pre­hra­nu ne bi­smo tre­ba­li za­mi­je­ni­ti do­da­ci­ma pre­hra­ni te bi­smo umjes­to mul­ti­vi­ta­mi­na tre­ba­li jes­ti ba­rem pet por­ci­ja raz­li­či­tog vo­ća i po­vr­ća na dan. AKo koz­nu­mi­ra­mo ove pro­izvo­de, tre­ba­li bi­smo po­što­va­ti pre­po­ru­če­nu dnev­nu do­zu od jed­ne ta­ble­te.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.