Moj bi­cikl ‘pa­li’ sa­mo uz po­moć mo­bi­te­la i uvi­jek zna tko ga vo­zi

NAJ­VE­ĆI DOMET Ivan iz Pi­sa­ro­vi­ne iz­u­mio je bi­cikl ko­ji se po­kre­će apli­ka­ci­jom, a domet mu je 350 km

24sata - - NEWS -

Po­no­san sam na svoj bi­cikl. Po­go­to­vo kad se sje­tim ka­ko je sve po­če­lo. Sav trud i rad ko­ji sam ulo­žio is­pla­tio se, pri­ča nam Ivan Go­lu­bić (21) iz Pi­sa­ro­vi­ne. Pri­je dvi­je go­di­ne htio si je olak­ša­ti put do auto­bu­sa pa je u ga­ra­ži svog do­ma na bi­cikl sta­vio elek­tro­mo­tor i ba­te­ri­je. Na­kon to­ga po­čeo je osmiš­lja­va­ti apli­ka­ci­ju za bi­cikl. Ni­ti sa­nja­ti ni­je mo­gao da će jed­nog da­na na­pra­vi­ti pr­vi pa­met­ni bi­cikl na svi­je­tu. Grun­ner, ka­ko je na­zvao svoj bi­cikl, kons­tant­no je po­ve­zan s pa­met­nim te­le­fo­nom i bez nje­ga ne ra­di. - Apli­ka­ci­jom se ot­klju­ča­va bi­cikl. Ona pra­ti po­troš­nju ba­te­ri­je, ana­li­zi­ra te­ren, va­še pri­jaš­nje vož­nje, br­zi­nu. Sve to ka­ko bi se što vi­še po­ve­ćao domet - ka­že Go­lu­bić, ko­ji is­ti­če ka­ko Grun­ner ima naj­ve­ći domet me­đu elek­trič­nim bi­cik­li­ma - 350 ki­lo­me­ta­ra. Do­da­je ka­ko je bi­cikl i bez mo­bi­te­la pa­me­tan. - On je uvi­jek po­ve­zan na in­ter­net. Ako ste ga po­su­di­li pri­ja­te­lju, mo­že­te vi­dje­ti ku­da se on vo­zi. Ja mo­gu mir­no oti­ći spa­va­ti jer u sva­kom tre­nut­ku znam gdje je moj bi­cikl i vo­zi li ga it­ko. To je i si­gur­nos­na stav­ka - do­da­je mla­di ino­va­tor, ko­ji je na me­đu­na­rod­nom saj­mu ino­va­ci­ja u Nür­n­ber­gu osvo­jio pr­vo mjes­to. Go­lu­bić još ide na fa­kul­tet, ali i vo­di tvrt­ku, pa Grun­ne­re iz­vo­zi čak i u Ame­ri­ku.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.