Eu­ro­pa je skre­nu­la u ek­s­trem­nu des­ni­cu

STI­ŽU CRNOKOŠULJAŠI Marš 60.000 neo­na­cis­ta u sre­di­štu Var­ša­ve znak je za uz­bu­nu umje­re­nim europ­skim po­li­ti­ča­ri­ma

24sata - - NEWS - Pi­še: PA­ULA OSOJNIK

Ek­s­trem­na des­ni­ca si­gur­no će u sko­ri­je vri­je­me po­če­ti ula­zi­ti u par­la­ment svug­dje u Eu­ro­pi, kao što je to već slu­čaj u Nje­mač­koj, tvr­di po­li­tič­ki ana­li­ti­čar i pro­fe­sor Žarko Pu­hov­ski. Ko­men­ti­rao je su­bot­nje okup­lja­nje čak 60.000 lju­di, ve­ći­nom na­ona­cis­ta, u Var­ša­vi i re­kao ka­ko to ne bi na­zvao ma­ni­fes­ta­ci­ja­ma, ne­go de­mons­tra­ci­ja­ma jer su lju­di iz­la­skom na uli­ce po­ka­za­li po­dr­šku vlas­ti. - Zas­tu­pa­ju is­ti stav kao onaj u vla­di, par­la­men­tu i Cr­k­vi - ka­že Pu­hov­ski i do­da­je da skup u Polj­skoj ša­lje svi­je­tu po­ru­ku da je na­ci­ona­li­zam u toj dr­ža­vi u pu­nom je­ku. Kao razlog ja­ča­nja svje­to­na­zo­ra esk­trem­nih des­ni­ča­ra Pu­hov­ski na­vo­di nji­ho­vu re­ak­ci­ju na glo­ba­li­zam. - Po­nav­lja­ju se sta­ri obras­ci, sve je to već odav­no opi­si­va­no kao re­ak­ci­ja na glo­ba­li­zam. Lju­di že­le za­šti­ti­ti tr­ži­šte od pro­do­ra ki­ne­ske i os­ta­le ro­be te to­me slič­no - ka­že nam Pu­hov­ski. S njim se sla­že i pro­fe­sor Ste­vo Đu­ra­ško­vić s Fa­kul­te­ta po­li­tič­kih zna­nos­ti u Za­gre­bu ko­ji sma­tra da u Eu­ro­pi ek­s­tre­mi­zam ja­ča zbog ne­mo­guć­nos­ti europ­skih po­li­tič­kih eli­ta da ri­je­še druš­tve­ne pro­ble­me. - Ne­ma­ju od­go­vor na po­ve­ća­nu ne­za­pos­le­nost i ne mo­gu osmis­li­ti učin­ko­vi­te druš­tve­ne po­li­ti­ke - ka­že Đu­ra­ško­vić. Ja­ča­nje ek­s­trem­ne des­ni­ce di­ljem Eu­ro­pe, ka­žu po­li­tič­ki ana­li­ti­ča­ri, lje­vi­cu ne­mi­nov­no sla­bi. Što se ti­če Hr­vat­ske, Pu­hov­ski sma­tra da smo do­sad ima­li sret­nu i ne­sret­nu okol­nost da je HDZ us­pješ­no po­jeo ra­di­kal­nu des­ni­cu u raz­nim raz­dob­lji­ma. - Ni­sam pro­rok, ali i u HDZ-u pos­to­ji des­no kri­lo. Ok­li­je­va­ju­ća po­li­ti­ka pre­mi­je­ra ide u pri­log sa­mo ja­ča­nju tog kri­la za­klju­čio je Đu­ra­ško­vić.

NEONACISTI Pri­pad­ni­ci polj­ske neo­na­cis­tič­ke sku­pi­ne Na­ci­onal­ni ra­di­kal­ni lo­gor (ONR) or­ga­ni­zi­ra­li su skup u Var­ša­vi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.