Na­laz ob­duk­ci­je: Već je le­žao na ces­ti kad ga je Tony pre­ga­zio?

24sata - - NEWS -

Ibra­him Kev­lja­nin (62) zva­ni Bra­co već je le­žao na kol­ni­ku ro­vinj­ske Pus­te uli­ce kad je na nje­ga Mer­ce­de­som na­le­tio Tony Ce­tin­ski, ut­vr­đe­no je na­vod­no oče­vi­dom i ob­duk­ci­jom. Nes­luž­be­ni na­laz ob­duk­ci­je obja­vio je Ju­tar­nji list. Pje­vač je li­je­vim pred­njim ko­ta­čem pre­šao pre­ko Bra­ci­ne nad­lak­ti­ce i pruz­ro­čio mu pod­lje­ve ko­ji, na­vod­no, sa­mi po se­bi ni­su bi­li smr­to­nos­ni. Pul­sko tu­ži­telj­stvo ju­čer je pri­op­će­njem pod­sje­ti­lo da su iz­vi­di o ne­sre­ći taj­ni.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.