ME­Š­TRO­VIĆ JE DO­BIO DVO­RA­NU U AME­RIČ­KOM VE­LE­POS­LANS­TVU

24sata - - NEWS -

Po Iva­nu Me­š­tro­vi­ću, naj­ve­ćem hr­vat­skom ki­pa­ru, od ju­čer no­si ime pre­ure­đe­na kon­fe­ren­cij­ska dvo­ra­na u pri­zem­lju ve­le­pos­lans­tva SAD-a u Za­gre­bu. Ve­le­pos­la­ni­ca Ju­li­eta Val­ls Noyes na­gla­si­la je ka­ko Me­š­tro­vi­ćev ži­vot i nje­go­vo dje­lo na naj­bo­lji na­čin opi­su­ju čvr­ste ve­ze SAD-a i Hr­vat­ske. Ime ve­li­ko­ga ki­pa­ra iz­a­bra­no je an­ke­tom pro­ve­de­nom me­đu za­pos­le­ni­ma u ve­le­pos­lans­tvu, Ame­ri­kan­ci­ma i Hr­va­ti­ma. (ds)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.