‘Most će od­lu­či­ti ho­će li u Sa­bo­ru bi­ti moj por­tret’

BO­ŽO NE ŽE­LI NA ZID Svi biv­ši čel­ni­ci Sa­bo­ra ima­ju služ­be­ni por­tret. Pe­trov svoj ni­je na­ru­čio

24sata - - NEWS -

Most će od­lu­či­ti ho­će li se ra­di­ti moj por­tret kao pred­sjed­ni­ka Sa­bo­ra, a ako će se ići na to, Most će ga i pla­ti­ti. Po­ru­čio je to Bo­žo Pe­trov, čel­nik Mos­ta, ko­ji je Sa­bor vo­dio od lis­to­pa­da proš­le do svib­nja ove go­di­ne. Pe­trov, kao i nje­go­vi pret­hod­ni­ci, ima pra­vo na por­tret ko­ji bi bio iz­lo­žen u Dvo­ra­ni “An­te Star­če­vić”. - Ni­sam lju­bi­telj por­tre­ta, ali od­lu­ku sam pre­pus­tio eki­pi, jer je i to mjes­to u Sa­bo­ru bi­la za­jed­nič­ka zas­lu­ga - po­ru­čio je Pe­trov. Ne­pri­mje­re­nim sma­tra da se por­tre­te pla­ća iz pro­ra­ču­na Sa­bo­ra, od­nos­no da ga pla­ća­ju po­rez­ni obvez­ni­ci. - Mo­je miš­lje­nje je da ih tre­ba­ju pla­ća­ti po­li­tič­ke stran­ke, a ne ins­ti­tu­ci­ja - za­klju­čio je Bo­žo Pe­trov. Por­tret nje­go­va pret­hod­ni­ka Želj­ka Re­ine­ra po­rez­ni obvez­ni­ci pla­ti­li su 40.000 ku­na. Aka­de­mi­ka i vi­te­za Re­ine­ra, ko­ji je na mjes­tu še­fa Sa­bo­ra bio od pro­sin­ca 2015. do sr­p­nja 2016., na plat­nu je ovje­ko­vje­čio aka­dem­ski sli­kar Vla­do Ja­ke­lić. U “dvo­ra­ni por­tre­ta” do sa­da su iz­lo­že­ni por­tre­ti de­set biv­ših pred­sjed­ni­ka Hr­vat­skog sa­bo­ra. (sk)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.