Ton­ko i Ra­fa­el svo­jim sli­ka­ma odu­še­vi­li Fin­ce

PO­SEB­NE POHVALE Po­laz­ni­ci bje­lo­var­skog DV-a Ci­ci­ban su­dje­lo­va­li su u na­tje­ča­ju na ko­ji su svo­je cr­te­že sla­la dje­ca iz 65 ze­ma­lja. Nji­ho­vi su bi­li me­đu osam naj­bo­ljih

24sata - - BOLJE -

Bje­lo­var­ski vr­ti­ćan­ci Ton­ko Ci­ko­ja (6) i Ra­fa­el Ze­man (7) ne vi­de se u bu­duć­nos­ti u sli­kar­stvu, no ne­dav­no su ipak pos­ta­li pra­ve ma­le umjet­nič­ke zvi­jez­de. Na na­tje­ča­ju fin­skog Ar­t­fes­ta po­vo­dom 100. go­diš­nji­ce Fin­ske, u kon­ku­ren­ci­ji li­kov­nih ra­do­va dje­ča­ka iz 65 ze­ma­lja na te­mu “Za­jed­niš­tvo”, nji­ho­vi cr­te­ži po­hva­lje­ni su za iz­u­zet­ne ra­do­ve u slo­že­noj li­kov­noj teh­ni­ci. Ma­li Bje­lo­var­ci cr­te­že su na­pra­vi­li u svo­me vr­ti­ću, Ci­ci­ba­nu, uz men­to­ri­cu Kris­ti­nu Ku­nje­šić Fu­či­jaš. - Od­lu­či­li smo se za teh­ni­ku grat­ta­te, u ko­joj se ra­di pod­lo­ga s pas­te­la­ma. Na pa­pir for­ma­ta A3 po­tom se na­no­si cr­na tem­pe­ra. Na­kon su­še­nja sli­je­di stru­ga­nje po cr­noj pod­lo­zi ka­ko bi se doš­lo do dru­ge pod­lo­ge pas­te­la, či­me se do­la­zi do kon­tras­ta bo­ja i tek­s­tu­re - po­jas­ni­la nam je Kris­ti­na Ku­nje­šić Fu­či­jaš. Ra­fa­el je ra­dio ze­malj­sku ku­glu i oko nje dje­či­cu ko­ja se dr­že za ru­ke, a Ton­ko je iz­ra­dio svo­je dla­no­ve. Ta­ko je do­bio kon­trast bo­ja. Vr­tić je pos­lao 15-ak ra­do­va, a ži­ri se odu­še­vio ide­ja­ma Ra­fa­ela i Ton­ka. - To zna­či da su pro­ci­je­ni­li da se ne ra­di sa­mo o na­da­re­nim ra­do­vi­ma ne­go da su do­bro men­to­ri­ra­ni i iz­ra­đe­ni u do­broj teh­ni­ci - po­jas­ni­la je men­to­ri­ca, či­ji je po­sao da dje­te­tu do­pus­ti da izrazi svo­ju kre­ativ­nost i ma­štu. Ro­di­te­lji dvo­ji­ce dje­ča­ka svjes­ni su ka­ko se kod dje­ce mo­ra­ju ra­zvi­ja­ti odre­đe­ne sklo­nos­ti te da se re­do­vi­to kon­zul­ti­ra­ju s men­to­ri­com i osob­ljem vr­ti­ća. Li­kov­ne ak­tiv­nos­ti po­dra­zu­mi­je­va­ju i rad s gli­na­mo­lom, gli­nom i dru­gim ma­te­ri­ja­li­ma, uklju­ču­ju­ći Le­go i dr­ve­ne koc­ke. Rav­na­te­lji­ca vr­ti­ća Sen­ka Ma­ri­ja Iva­nu­šec po­ti­če od­go­ji­te­lji­ce na struč­na usa­vr­ša­va­nja, ko­ja su se po­ka­za­la do­bit­nom kom­bi­na­ci­jom, jer su i ra­ni­je dje­ca iz tog vr­ti­ća osva­ja­la na­gra­de. (žr)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.