Pos­li­je vi­dea o na­si­lju mla­di pi­ta­ju za po­moć

VI­DEO JE POS­TAO HIT La­na Bo­go­vić i Le­na Me­dar li­ca su kam­pa­nje pro­tiv sek­su­al­nog na­si­lja ‘She­raj­mo od­go­vor­no’

24sata - - BOLJE -

Sek­su­al­no na­si­lje je do­is­ta te­ma o ko­joj se ne go­vo­ri, po­seb­no me­đu mla­di­ma. Uvi­jek o sek­su­al­nom na­si­lju me­đu mla­di­ma go­vo­re odras­li. Njih dje­ca ne­kad ne mo­gu ili ne že­le ra­zu­mje­ti, ali kad im go­vo­ri net­ko tko ima nji­ho­vu per­s­pek­ti­vu, vi­še se do­pre do njih. Za­to mi je dra­go da smo su­dje­lo­va­le u ovoj kam­pa­nji, ka­že Le­na Me­dar, uče­ni­ca I. gim­na­zi­je u Za­gre­bu. Ona i La­na Bo­go­vić, ko­ja je la­ni ma­tu­ri­ra­la u I. gim­na­zi­ji, a sad je stu­den­ti­ca Edu­ka­cij­sko-re­ha­bi­li­ta­cij­skog fa­kul­te­ta, auto­ri­ce su i pro­ta­go­nis­ti­ce vi­dea ko­ji pro­go­va­ra o na­si­lju me­đu mla­di­ma i ko­ji je objav­ljen u sklo­pu kam­pa­nje “She­raj­mo od­go­vor­no”. Vi­deo ko­ji je u sa­mo tri tjed­na od objav­lji­va­nja iz­a­zvao broj­ne po­zi­tiv­ne re­ak­ci­je go­vo­ri o psi­hič­kom na­si­lju ko­je ne­ri­jet­ko pri­je­đe u fi­zič­ko ili sek­su­al­no. - Ovo ni­je ori­gi­nal­na ide­ja, pre­uze­le smo je od dje­voj­ke iz Ame­ri­ke ko­ja kroz slam po­ezi­ju pro­go­va­ra o pro­ble­mi­ma mla­dih. Na Yo­uTu­beu smo vi­dje­le nje­zin vi­deo i od­lu­či­le ga pri­la­go­di­ti - rek­la je La­na. Vi­deo je nas­tao iz per­for­man­sa ko­ji su La­na i Le­na la­ni pri­pre­mi­le za edu­ka­ci­ju o ve­za­ma ko­ju su u nji­ho­voj ško­li pro­vo­di­le stu­den­ti­ce Edu­ka­cij­sko-re­ha­bi­li­ta­cij­skog fa­kul­te­ta. - To se do­pa­lo psi­ho­lo­gi­ci ko­ja je rek­la da bi bi­lo do­bro da to pri­ka­že­mo i dru­gim raz­re­di­ma. Pri­ča je po­tres­na, ne­ma uljep­ša­va­nja, a lju­di su po­zi­tiv­no re­agi­ra­li na to što smo na­pra­vi­le - rek­la je La­na. Na­kon to­ga se po­ja­vio pro­jekt “She­raj­mo od­go­vor­no” u or­ga­ni­za­ci­ji Žen­ske so­be, ko­ja su­ra­đu­je s Pr­vom gim­na­zi­jom iz Za­gre­ba te ško­la­ma iz Da­ru­va­ra i Nov­ske. Taj se pro­jekt ba­vi suz­bi­ja­njem sek­su­al­nog na­si­lja na in­ter­ne­tu. Na pri­jed­log pro­fe­so­ri­ce te uz po­moć pri­ja­te­lja Sve­bo­ra Mi­ha­ela Je­li­ća i Kar­le Pe­ri­ce sni­mi­le su vi­deo te ga pos­la­le. Da je vi­deo za­mi­je­ćen go­vo­ri i to da se na Fa­ce­bo­ok stra­ni­cu “She­raj­mo od­go­vor­no” jav­lja­ju dje­voj­ke ko­ji­ma je po­moć do­is­ta po­treb­na. One ta­mo do­bi­ju sa­vjet, upu­te o to­me ko­me se mo­gu ja­vi­ti, ka­ko se pro­blem mo­že iz­bje­ći, ka­ko mu tre­ba pris­tu­pi­ti... - Lju­di ko­ji do­živ­lja­va­ju na­si­lje tre­ba­ju se obra­ti­ti bi­lo ko­me. Ne­ko­me ko­me vje­ru­ju. Ako su to ro­di­te­lji, struč­na služ­ba, net­ko u ško­li, pri­ja­te­lji, sa­mo ne­ka ka­žu - is­ti­če Le­na. - Ko­li­ko sam ja pri­mi­je­ti­la, kad net­ko pro­go­vo­ri o na­si­lju, na kra­ju se uglav­nom po­ve­že s oso­bom ko­ja je u is­toj ili slič­noj si­tu­aci­ji. One će se dr­ža­ti sku­pa i sku­pa pro­la­zi­ti kroz mu­če­nje, a ne­će se obra­ti­ti ne­ko­me tko je objek­ti­van. No kad se dvi­je oso­be u is­tom pro­ble­mu sa­vje­tu­ju, to iz­a­đe na još go­re go­vo­ri La­na. Obje se na­da­ju da će kam­pa­nja po­ja­ča­ti svi­jest mla­dih o to­me što su zdra­vi od­no­si. Dje­voj­ke su i ra­ni­je su­dje­lo­va­le u ak­ti­vis­tič­kim pro­jek­ti­ma, me­đu ko­ji­ma je i pred­sta­va “Sve što ni­je tvo­je”, ko­ja se ba­vi po­lo­ža­jem že­na u druš­tvu. Za­to se na­da­ju da će i ubu­du­će ra­di­ti slič­ne pro­jek­te. (mom)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.