Sas­toj­ci:

24sata - - ŽIVOT -

4 ga­le­te od helj­di­na braš­na, 16 odre­za­ka ko­zjeg si­ra u obli­ku cje­pa­ni­ce, 800 g Ju­li­en­ne po­vr­ća (mr­k­va, re­pa, ce­ler, tik­vi­ca), 1 kg raj­či­ca, sjec­ka­ni per­šin, maj­či­na du­ši­ca, lo­vor sjec­ka­ni vla­sac po uku­su, 0,25 dl mas­li­no­va ulja, 1,5 ko­ma­da lju­ti­ke, 1,5 češ­nja češ­nja­ka, 12 li­je­pih ko­ma­da pan­ce­te, 4 žli­či­ce sjec­ka­nog vlas­ca, mas­lac, sol, pa­par

sve na mas­li­no­vu ulju. Pus­ti­ti da se ku­ha je­dan sat. Do­daj­te per­šin, maj­či­nu du­ši­cu, lo­vor i vla­sac te še­će­ra po po­tre­bi. Pus­ti­te na va­tri ne­ko­li­ko mi­nu­ta. Po­so­li­te, po­pa­pri­te i po­nov­no pus­ti­te na va­tri. Opre­ri­te i na­re­ži­te Ju­li­en­ne po­vr­će na koc­ki­ce te po­pr­ži­te na ta­vi s ma­lo mas­la­ca, po­so­li­te i po­pa­pri­te. Sku­haj­te al den­te. Ču­vaj­te na to­plom. U ta­vi na la­ga­noj va­tri ras­to­pi­te ko­ma­dić mas­la­ca i za­tim po­lo­ži­te ga­le­tu od helj­di­na braš­na. Ras­pros­tri­te po­vr­će po ga­le­ti i na po­vr­će po­lo­ži­te odre­ske ko­zjeg si­ra. Sa­vij­te ru­bo­ve ga­le­te u oblik če­tve­ro­ku­ta. Pe­ci­te mi­nu­tu na la­ga­noj va­tri te pos­lu­ži­te na to­plu ta­nju­ru. Po­lo­ži­te žli­či­cu kan­di­ra­nih raj­či­ca na če­ti­ri ku­ta ga­le­te i de­ko­ri­raj­te vlas­cem.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.