Sas­toj­ci:

24sata - - ŽIVOT -

4 ga­le­te od helj­di­na braš­na, 4 odre­ska dim­lje­nog lo­so­sa (sva­ki po 100 g), 800 g po­vr­ća (tik­vi­ce, pa­tli­džan, pa­pri­ka, luk), 200 g slat­kog vrh­nja s 25% mli­ječ­ne mas­ti, 4 žli­či­ce sjec­ka­nog vlas­ca, 4 žli­ce li­mu­no­va so­ka, mas­lac, sol, pa­par Pri­pre­ma: Ope­ri­te po­vr­će, na­re­ži­te ga na koc­ki­ce i po­pr­ži­te na ta­vi s ma­lo mas­la­ca, po­so­li­te i po­pa­pri­te. La­ga­no ga ka­ra­me­li­zi­raj­te. Ču­vaj­te na to­plom. Pje­nja­čom is­tu­ci­te hlad­no vrh­nje u šlag s do­dat­kom so­li i pa­pra. Do­daj­te li­mu­nov sok i vla­sac te opet ne­ko­li­ko se­kun­di tu­ci­te pje­nja­čom. Ču­vaj­te na hlad­nom. U ta­vi na la­ga­noj va­tri ras­to­pi­te ko­ma­dić mas­la­ca i za­tim po­lo­ži­te ga­le­tu od helj­di­na braš­na. Ras­pros­tri­te po­vr­će po ga­le­ti i po­lo­ži­te odre­zak lo­so­sa. Sa­vij­te ru­bo­ve ga­le­te u oblik če­tve­ro­ku­ta ta­ko da se ru­bo­vi ne do­ti­ču u sre­di­ni ka­ko bi na­djev os­tao vid­ljiv. Pe­ci­te mi­nu­tu na la­ga­noj va­tri i pos­lu­ži­te na to­plom ta­nju­ru. Sta­vi­te žli­či­cu vrh­nja s li­mu­nom i vlas­cem na če­ti­ri ku­ta ga­le­te te de­ko­ri­raj­te vlas­cem.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.