Rlo­bo­lje is­te i ne eči­ti an­ti­bi­oti­ci­ma

RAZ­LI­KA Tje­les­na tem­pe­ra­tu­ra, bi­je­le nas­la­ge na kraj­ni­ci­ma, ve­ći lim­f­ni čvo­ro­vi i ne­dos­ta­tak kaš­lja upu­ću­ju, pri­mje­ri­ce, na bak­te­rij­sku gr­lo­bo­lju

24sata - - ZDRAVLJE -

Bol u gr­lu, pro­muk­lost, ka­šalj, te­ško gu­ta­nje, osje­ćaj “kned­le u gr­lu”, simp­to­mi su ko­ji ote­ža­va­ju funk­ci­oni­ra­nje u sva­kod­nev­nom ži­vo­tu, no an­ti­bi­oti­ci u ve­ći­ni slu­ča­je­va ni­su rje­še­nje. Da­pa­če, prim. dr. sc. Želj­ka Ro­je, ko­ja je ovih da­na iz­da­la pri­ruč­nik “Gr­lo­bo­lja u sva­kod­nev­nom ži­vo­tu”, ka­že ka­ko je bit­no na­uči­ti da se sve gr­lo­bo­lje ne li­je­če an­ti­bi­oti­ci­ma. Na­ime, gr­lo nas bo­li zbog mno­gih raz­lo­ga, a bak­te­rij­ske upa­le su vr­lo ma­li dio sin­dro­ma gr­lo­bo­lje. - Gr­lo­bo­lja je vr­lo čest simp­tom zbog ko­jeg se pa­ci­jen­ti jav­lja­ju li­ječ­ni­ku ili lje­kar­ni­ku, no sa­mo ma­li broj njih zah­ti­je­va an­ti­mi­krob­no li­je­če­nje, od­nos­no upo­ra­bu an­ti­bi­oti­ka. Na­ža­lost, go­to­vo re­do­vi­to se po­pi­je ‘ba­rem ne­što od an­ti­bi­oti­ka za gr­lo’ i, gle ču­da! Ne­po­sred­no na­kon ku­re an­ti­bi­oti­ka po­nov­no osje­ća­te ne­la­go­du i bol u ždri­je­lu. On­da po­mis­li­te da tre­ba ne­ki dru­gi, ja­či an­ti­bi­otik, i ta­ko iz mje­se­ca u mje­sec uzi­ma­te li­je­ko­ve ne­po­treb­no. Ne­ki sa­mo­ini­ci­ja­tiv­no ra­de bri­so­ve ždri­je­la i no­sa, ko­ji su u naj­ve­ćem bro­ju slu­ča­je­va ured­ni, od­nos­no ne­ma ni­kak­vih bak­te­ri­ja. I on­da ste tek na sto mu­ka! Ka­ko je to mo­gu­će?! - go­vo­ri prof. dr. sc. Želj­ka Ro­je te do­da­je da ve­lik broj gr­lo­bo­lja ni­je uz­ro­ko­van mi­kro­or­ga­niz­mi­ma ne­go je re­zul­tat pro­mje­na u mi­kro i ma­kro­oko­li­šu. To po­dra­zu­mi­je­va iz­lo­že­nost iri­tan­si­ma, su­hom, hlad­nom ili pre­gri­ja­nom zra­ku ili je ždri­je­lo sa­mo ne­vi­ni pro­ma­trač i “žr­tva” zbi­va­nja na uda­lje­nim mjes­ti­ma, kao što je, pri­mje­ri­ce, že­lu­dac u la­rin­go­fa­rin­ge­al­nom re­fluk­su ili lo­ša pro­hod­nost no­sa i, su­s­ljed­no to­me, di­sa­nje na us­ta, ko­je Ia­ko su strep­to­kok­ne an­gi­ne sa­mo­ogra­ni­ča­va­ju­će in­fek­ci­je, va­lja ipak pro­pi­sa­ti an­ti­bi­otik jer se na taj na­čin skra­ću­je tra­ja­nje bo­les­ti i uma­nju­je se mo­guć­nost nas­tan­ka re­umat­ske vru­ći­ce za 10-25 pos­to. Li­jek iz­bo­ra je pe­ni­ci­lin jer je an­ti­bi­otik uskog spek­tra, do­ka­za­ne učin­ko­vi­tos­ti i ne­škod­lji­vos­ti te ni­ske ci­je­ne. Li­je­če­nje tra­je 10 da­na, objaš­nja­va prof. dr. sc. Ro­je. Kad su u pi­ta­nju vi­rus­ne gr­lo­bo­lje, ka­že ka­ko se one li­je­če is­klju­či­vo simp­to­mat­ski: anal­go­an­ti­pi­re­ti­ci­ma (pa­ra­ce­ta­mol), nes­te­ro­id­nim an­ti­re­uma­ti­ci­ma, ace­til-sa­li­cil­nom ki­se­li­nom, lo­kal­nom pri­mje­nom pas­ti­la te an­ti­sep­tič­nih te­ku­ći­na, ča­ja od ka­du­lje ili sla­ne vo­de za grg­lja­nje. ne­kon­di­ci­oni­ra­ni zrak do­vo­di u do­nje diš­ne pu­to­ve i na sluz­ni­cu ždri­je­la. - Sto­ga u di­jag­nos­tič­ko-te­ra­pij­skom pro­miš­lja­nju va­lja uze­ti u ob­zir sve na­ve­de­no - ka­že prof. dr. sc. Ro­je te do­da­je da pos­to­je in­fek­tiv­ne (vi­rus­ne, bak­te­rij­ske, glji­vič­ne) i ne­in­fek­tiv­ne gr­lo­bo­lje (pro­fe­si­onal­ne - ima­ju ih čes­to pjevači, rad­ni­ci u ke­mij­skoj in­dus­tri­ji, glum­ci...), za­tim one pro­uz­ro­ko­va­ne la­rin­go­fa­rin­ge­al­nim re­fluk­som, gr­lo­bo­lje ko­je se jav­lja­ju zbog lo­še pro­hod­nos­ti no­sa (de­vi­ja­ci­ja nos­ne pre­gra­de, aler­gij­ski ri­ni­tis, nos­na po­li­po­za), pos­to­je za­tim i one ko­je su nas­ta­le kao po­s­lje­di­ca kli­ma­ti­za­ci­je pros­to­ri­ja (su­hi zrak) te one uz­ro­ko­va­ne tu­mo­ri­ma i oz­lje­da­ma. No ka­ko pre­poz­na­ti ko­je su in­fek­tiv­ne a ko­je ne­in­fek­tiv­ne gr­lo­bo­lje, od­nos­no kad po­pi­ti an­ti­bi­otik a kad ne? Prof. dr. sc. Ro­je is­ti­če da pos­to­je kri­te­ri­ji za kli­nič­ku pret­pos­tav­ku i vje­ro­jat­nost bak­te­rij­ske gr­lo­bo­lje i po­tre­be za an­ti­mi­krob­nim li­je­ko­vi­ma, a to su: tem­pe­ra­tu­ra ve­ća od 38°C, bi­je­le nas­la­ge na ton­zi­la­ma, po­ve­ća­ni pred­nji vrat­ni lim­f­ni čvo­ro­vi te od­sut­nost kaš­lja i za­čep­lje­nog no­sa. - Sva­ki znak bo­du­je se jed­nim bo­dom i ovis­no o ukup­nom zbro­ju (0-4) pro­cje­nju­je se po­uz­da­nost kli­nič­ke di­jag­no­ze strep­to­kok­ne gr­lo­bo­lje. S ob­zi­rom na vje­ro­jat­nost strep­to­kok­ne gr­lo­bo­lje na os­no­vi ovih kli­nič­kih kri­te­ri­ja bo­les­ni­ke mo­že­mo po­di­je­li­ti u tri sku­pi­ne: bo­les­ni­ci s ve­li­kom vje­ro­jat­noš­ću za strep­to­kok­nu gr­lo­bo­lju (4 bo­da), bo­les­ni­ci s umje­re­nom vje­ro­jat­noš­ću (2-3 bo­da) te bo­les­ni­ci s ma­lom vje­ro­jat­noš­ću za strep­to­kok­nu gr­lo­bo­lju (0-1 bod). Za pa­ci­jen­te sa zbro­jem bo­do­va od 0 do 1, pre­ma Cen­to­ru, ne pre­po­ru­ču­je se an­ti­bi­ot­ska te­ra­pi­ja ni­ti bak­te­ri­olo­ško tes­ti­ra­nje, a kod pa­ci­je­na­ta sa zbro­jem bo­do­va 2-3 pre­ma Cen­to­ru po­treb­no je uči­ni­ti bak­te­ri­olo­ško tes­ti­ra­nje (br­zi test ili kul­tu­ra). Oni­ma s 4 bo­da od­mah tre­ba pro­pi­sa­ti an­ti­mi­krob­no li­je­če­nje - ka­že dr. Ro­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.