OSMIJEH KON­TRA BO­LES­TI

ME­DI­TE­RAN­SKI KLASIK Oli­ver: Ve­se­li me što će se te na­še pje­sme, kad nas jed­nom vi­še ne bu­de, i da­lje pje­va­ti

24sata - - SHOW - Pi­še: KLARA GLAVAČ

Lis­ta pje­sa­ma ko­je smo oda­bra­li već se po­pe­la na 28, stal­no ima­mo osje­ćaj da ne­što fa­li pa na­do­da­je­mo. No ve­se­li me što će se te pje­sme, kad nas jed­no­ga da­na vi­še ne­će bi­ti, i da­lje pje­va­ti, re­kao je Oli­ver Dra­go­je­vić (69) uoči spek­ta­ku­lar­nog kon­cer­ta u Spa­la­di­um Are­ni, ko­ji je za­ka­zan za 15. pro­sin­ca. Oli­ver je je­dan od naj­važ­ni­jih kon­ce­ra­ta u ka­ri­je­ri pred­sta­vio u druš­tvu gi­ta­ris­ta An­te Ge­le, ko­ji pje­va­ča pra­ti na naj­važ­ni­jim svir­ka­ma vi­še od de­set­lje­ća. - Po­la Are­ne ras­pro­da­no je u jed­nom da­nu. To je go­lem us­pjeh po­hva­li­li su se or­ga­ni­za­to­ri. Dra­go­je­vić ni­je ski­dao osmijeh s li­ca naj­av­lju­ju­ći slav­lje­nič­ki kon­cert bez ob­zi­ra na is­crp­lje­nost ko­ju osje­ća pro­tek­lih mje­se­ci, kad je re­do­vi­to od­la­zio na ke­mo­te­ra­pi­je. - Ci­li ži­vot se dru­žim s lju­di­ma ko­ji su su­per ta­len­ti­ra­ni, do­bri pri­ja­te­lji, do­bri lju­di, ko­ji os­tva­ru­ju mo­je sno­ve. Sve se to na kra­ju pre­tvo­ri u jed­nu baj­ku - re­kao je glaz­be­nik ko­ji će 7. pro­sin­ca pros­la­vi­ti 70. ro­đen­dan. Sto­ga je kon­cert u Spli­tu Oli­ve­ro­vih 70. - U dva­de­se­ti­ma mi se 70 go­di­na či­ni­lo ne­za­mis­li­vim. Dra­go mi je što će svi bi­ti na kon­cer­tu, mo­glo bi bi­ti li­po i je­dva če­kam taj dan re­kao je Dra­go­je­vić. Na kon­cer­tu će svi­ra­ti Za­gre­bač­ka fil­har­mo­ni­ja pod rav­na­njem ma­es­tra Ala­na Bje­lin­skog. Na po­zor­ni­cu će iz­a­ći Oli­ve­ro­vi Du­pi­ni, pri­ja­te­lji Gi­bon­ni, Te­di Spa­la­to i Stje­pan Ha­user, a Oli­ver ra­ču­na i na po­moć pu­bli­ke u pje­va­nju. - Ne­ke od pje­sa­ma ko­je će­mo iz­ves­ti me­ni su naj­dra­že - re­kao je Bje­lin­ski o sko­raš­njem nas­tu­pu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.