Dreyfuss: Bio sam svi­nja, ali ni­kad pre­da­tor

24sata - - SHOW -

Ame­rič­ko­ga glum­ca Ric­har­da Dreyfu­ssa (70) spi­sa­te­lji­ca Jessica Te­ich op­tu­ži­la je za sek­su­al­no na­pas­to­va­nje 1987. - Sni­ma­li smo za­jed­no i on me pri­vu­kao k se­bi, a nje­go­vo spo­lo­vi­lo vi­sje­lo mi je is­pred li­ca. Htio je oral­ni seks. Po­bje­gla sam užas­nu­ta - rek­la je Te­ich. Dreyfuss ne­gi­ra op­tuž­be i tvr­di da Te­ich la­že. - Či­nje­ni­ca jest da sam bio ‘ma­čo’ te se upu­ca­vao i fler­tao sa svi­me što ho­da. Bio sam svi­nja volj­na oti­ći u kre­vet sa sva­kim. Ali ni­kad ni­sam bio pre­da­tor i na­sil­nik. Ni­kad - ka­že zvi­jez­da fil­mo­va “Ra­lje” i “Bliski su­sre­ti tre­će vr­ste”. (kg)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.