UHLJEB STOLJECA

Am, qu­is­ci Šef od­lag­ti­anlic­šit­pa­isme­el ćua u Po­drawvid­n­si iMs lna­id­behn Jo­zi­no­vić, oesu­im­gu­be­or­ni­ul­l­sa od čak mi­li­jun ku­na, nak­na­de od 10.000 kn i pla­će od 18.500 kn, sam sa so­bom je pot­pi­sao ugo­vor i o is­pla­ti 251.997 kn

24sata - - PRVA STRANICA - Pi­še: IVAN PANDŽIĆ

Po­drav­sko od­la­ga­li­šte ot­pa­da Pi­škor­ni­ca bi­lo je pra­va zlat­na ko­ka za nje­zi­na di­rek­to­ra Mla­de­na Jo­zi­no­vi­ća. Na­kon što smo ju­čer ot­kri­li da je sam se­bi is­pla­tio mi­li­jun ku­na bo­nu­sa i do­dao nak­na­du od 10.000 ku­na na pla­ću od 18.500 ku­na, ot­kri­li smo da si je la­ni is­pla­tio i do­dat­nih 252.000 ku­na! Pod­sje­ti­mo, Jo­zi­no­vić je di­rek­tor Pi­škor­ni­ce po­red Ko­priv­ni­ce, tvrt­ke ko­ju su os­no­va­le če­ti­ri sje­ve­ro­za­pad­ne žu­pa­ni­je. Oni su mu da­li sa­svim so­li­dan ugo­vor o ra­du s pla­ćom od 18.500 ku­na, auto­mo­bi­lom 24 sa­ta, pra­vom na usa­vr­ša­va­nje, služ­be­nu kar­ti­cu, mo­bi­tel... Čak smi­je ići i na saj­mo­ve i iz­lož­be 15 rad­nih da­na na ra­čun tvrt­ke. Ali Jo­zi­no­vić vje­ru­je da nje­gov rad vri­je­di pu­no vi­še. Pre­ko Pi­škor­ni­ce je os­no­vao novu tvrt­ku Pi­škor­ni­ca sa­na­cij­sko od­la­ga­li­šte. Ona na­pla­ću­je od­la­ga­nje ot­pa­da i ima­la je do­bit od 10 mi­li­ju­na ku­na. Jo­zi­no­vić je sam sa so­bom i ove i proš­le go­di­ne pot­pi­sao ugo­vor o dje­lu te pos­ta­vio se­be za di­rek­to­ra u tvrt­ki kće­ri. La­ni je sam sa so­bom ugo­vo­rio da će mu se is­pla­ti­ti 251.997 ku­na nak­na­de za di­rek­to­ra. Ugo­vor je pot­pi­sao po­čet­kom sr­p­nja, a ci­je­la nak­na­da, za go­di­nu da­na, is­pla­će­na je već do kra­ja is­tog mje­se­ca! Iako je ugo­vo­rio nak­na­du od 21.000 ku­na mje­seč­no, uz već pos­to­je­ću pla­ću od 18.500 ku­na, oči­to je Jo­zi­no­vi­ću hit­no tre­bao no­vac pa si je sve ri­je­šio jed­no­krat­nom is­pla­tom. Ugo­vor je po­ma­lo ap­sur­dan kad se zna da ga je Jo­zi­no­vić pot­pi­sao i kao na­ru­či­telj i kao iz­vr­ši­telj.

MO­RA SAM SE­BE NADZIRATI I DA­VA­TI PO­SAO

- Na­ru­či­telj ima pra­vo nadzirati obav­lja­nje pos­la i da­va­ti upu­te kad to od­go­va­ra pri­ro­di pos­la, a iz­vr­ši­telj je du­žan da mu to omo­gu­ći - pi­še u ugo­vo­ru ko­ji su pot­pi­sa­li Mla­den Jo­zi­no­vić i Mla­den Jo­zi­no­vić. Čak su ugla­vi­li da di­rek­tor, ako ne bu­de za­do­vo­ljan svo­jim ra­dom, mo­že sam sa so­bom ra­ski­nu­ti ugo­vor. Proš­le go­di­ne je Pi­škor­ni­ca sa­na­cij­sko od­la­ga­li­šte os­tva­ri­lo 10,2 mi­li­ju­na ku­na do­bi­ti pa je Jo­zi­no­vić od­lu­čio se­bi is­pla­ti­ti do­dat­nih mi­li­jun ku­na bo­nu­sa za “iz­nim­na pos­tig­nu­ća”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.