DEMOGRAFSKA OBNOVA TRE­BA PRAVNU DR­ŽA­VU

24sata - - NEWS -

Kad po­mis­liš da smo glu­pos­ti­ma do­tak­nu­li dno, vlast nad­ma­ši sa­mu se­be. Umjes­to da osi­gu­ra pravnu dr­ža­vu, nor­mal­no sud­stvo i ula­ga­nja da lju­di ima­ju po­sao, ona da­je so­ci­jal­nu nak­na­du da bi po­rez­no stis­la one ko­ji ra­de i uze­la od dje­ce či­ji ro­di­te­lji pla­ća­ju po­re­ze? Ali na­kon što smo Sber­ban­ku uki­nu­li pra­vo po­tra­ži­va­nja za Agro­kor, tko će se ohra­bri­ti inves­ti­ra­ti u ovu dr­ža­vu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.