PORTRETE RA­DI­TE FOTOGRAFIJAMA

24sata - - NEWS -

Bo­žo Pe­trov ka­že da će Most od­lu­či­ti ho­će li na­ru­či­ti nje­gov por­tret kao pred­sjed­ni­ka Sa­bo­ra. Jasno mi je da se že­li “ovje­ko­vje­či­ti” pred­sjed­ni­ke Sa­bo­ra. Sli­ka­ju se i ško­lar­ci, ma­tu­ran­ti, pa “di­plom­ci”, sve za sje­ća­nje i us­po­me­nu. Je­di­no mi ni­je jasno za­što to mo­ra­ju bi­ti por­tre­ti po na­rudž­bi i ulja na plat­nu a ne fo­to­gra­fi­je. I upra­vo te narudžbe upu­ću­ju na ba­ha­tost i sa­mo­ljub­lje na­ših po­li­ti­ča­ra ko­ji pod sva­ku ci­je­nu nas­to­je bi­ti dru­ga­či­ji od vlas­ti­tog na­ro­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.