Sa­mo jed­no od njih dvo­je mo­že os­ta­ti pred­sjed­nik...

24sata - - NEWS -

Su­sret Vla­di­mi­ra Pu­ti­na i Do­nal­da Trum­pa bio je de­set pu­ta sr­dač­ni­ji od su­sre­ta An­dre­ja Plen­ko­vi­ća i Ko­lin­de Gra­bar Ki­ta­ro­vić na Zlat­noj ku­ni! Dvo­je hr­vat­skih li­de­ra iz­bje­ga­va­li su kontakt oči­ma, iz­me­đu njih je bio “ne­s­vr­sta­ni” Jan­dro­ko­vić i sve je pod­sje­ća­lo na hlad­ni rat. A to je dvo­je lju­di ko­ji tre­ba­ju ko­or­di­ni­ra­no vo­di­ti hr­vat­sku vanj­sku po­li­ti­ku te su­ra­đi­va­ti u ni­zu važ­nih pi­ta­nja. Ako se to­me do­da neo­če­ki­van pred­sjed­ni­čin na­pad na Vla­du zbog de­mo­graf­skog slo­ma na­ci­je i eg­zo­du­sa, jasno je da se sre­di­šte na­pa­da na Plen­ko­vi­ća, uz Met­ko­vić i Most, pre­mjes­ti­lo na Pan­tov­čak. Uz op­ću bez­i­dej­nost hr­vat­ske vlas­ti, sad još ima­mo i pa­ra­li­zu vr­ha dr­ža­ve. Dvi­je vanj­ske i ni jed­na unu­tar­nja po­li­ti­ka - to vo­di u pro­past!

Dvi­je vanj­ske a ni­jed­na unu­tar­nja po­li­ti­ka...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.