Gla­va mi je za­pe­la u bun­de­vi, spa­si­te me od­mah...

24sata - - NEWS -

Po­li­ci­ja u ame­rič­kom Ohi­ju ne­ko­li­ko je da­na tra­ga­la za la­ne­tom ko­je je gra­dom lu­ta­lo s plas­tič­nom bun­de­vom na gla­vi. Čes­to su mu gu­bi­li trag, ali su ga na kra­ju us­pje­li os­lo­bo­di­ti. Ovo je dru­gi ta­kav slu­čaj u zad­nja dva tjed­na u SAD-u.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.