Za ovu go­di­nu si je Jo­zi­no­vić do­dat­no ugo­vo­rio još 10.000 ku­na nak­na­de uz pla­ću od 18.500 ku­na. Za sve to ve­ćin­ski vlas­ni­ci Pi­škor­ni­ce ni­su ima­li poj­ma.

24sata - - NEWS -

Suv­las­ni­ci su Me­đi­mur­ska, Va­ra­ždin­ska, Kra­pin­sko-za­gor­ska i Ko­priv­nič­ko-kri­že­vač­ka žu­pa­ni­ja te op­ći­na Ko­priv­nič­ki Iva­nec. Ka­ko saz­na­je­mo, žu­pa­ni su ko­mu­ni­ci­ra­li te do­go­vo­ri­li hit­ni sas­ta­nak i skup­šti­nu Pi­škor­ni­ce, a je­di­ni ko­ji je bra­nio di­rek­to­ra Jo­zi­no­vi­ća je Dar­ko Ko­ren, ko­priv­nič­ko-kri­že­vač­ki žu­pan. - De­fi­ni­tiv­no ni­je to tr­žiš­na dje­lat­nost. Po­ku­šat će­mo vra­ti­ti no­vac is­pla­ćen za bo­nus i ut­vr­di­ti od­go­vor­nost di­rek­to­ra - ka­že Po­sa­vec. Kra­pin­sko-za­gor­ski žu­pan Želj­ko Ko­lar (SDP), na­kon još jed­nog ot­kri­ve­nog ugo­vo­ra, ne­ma dvoj­be da Jo­zi­no­vić mo­ra oti­ći. - Imat će tu iz­gle­da pos­la i dru­ge ins­ti­tu­ci­je - re­kao nam je Ko­lar. I on i Po­sa­vec ka­žu da su tra­ži­li još pri­je go­di­nu i pol da tvrt­ke kće­ri ima­ju nad­zor­ne od­bo­re, ali to ni­je pro­ve­de­no. Pa je Jo­zi­no­vić bio se­bi i pos­lo­da­vac i kon­tro­la. Va­ra­ždin­ski žu­pan Ra­di­mir Ča­čić pos­lao je i svo­je re­vi­zo­re

ku­na go­diš­nje, po­t­vr­dio nam je me­đi­mu­sr­ki žu­pan Ma­ti­ja Po­sa­vec (HNS), iako di­rek­tor Jo­zi­no­vić tvr­di dru­ga­či­je. Od­la­ga­li­šte je ini­ci­jal­no za­miš­lje­no da se na nje­ga od­la­že sa­mo ot­pad iz če­ti­ri žu­pa­ni­je, ali sad sti­že i iz Ri­je­ke, a Jo­zi­no­vić je na­vu­kao...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.