PRO­DA­LI GA!

PO­SAO DE­SET­LJE­ĆA Ano­nim­ni vlas­nik pro­dao je žu­tu tro­ko­li­cu Re­lant Re­gal ko­ju je BBC ko­ris­tio u se­ri­ji ‘Muć­ke’. Preš­la je 115.000 ki­lo­me­ta­ra, a za nju je do­bio 350.000 ku­na

24sata - - NEWS -

U nje­mu su šver­ca­li ro­bu, vo­zi­li ku­ti­je s ro­bom na tr­ž­ni­cu, ju­ri­li gra­dom, a pos­lu­žio im je i kao Bat­mo­bil. Tro­ko­li­ca ko­jom su se bra­ća Trot­ter vo­zi­la u bri­tan­skoj se­ri­ji “Muć­ke” pro­da­na je na auk­ci­ji za 351.000 ku­na. Do­sa­daš­nji vlas­nik žu­tog Re­lant Re­ga­la od­lu­čio ju je po­nu­di­ti na auk­ci­ji tvrt­ke Sil­ver­sto­ne u bri­tan­skom gra­du Warwic­ku, ne­da­le­ko od Bir­min­g­ha­ma. Za­dr­žao je ori­gi­na­lan in­te­ri­jer s me­ka­nom ti­gro­vom ko­žom, fo­to­gra­fi­jom glu­ma­ca ko­ji su oži­vi­li ulo­ge Del Boya i Raqu­el te ukras­nim koc­ka­ma. Taj vlas­nik, či­je je ime os­ta­lo skri­ve­no, bio je je­dan od naj­ve­ćih obo­ža­va­te­lja “Muć­ki” te je autić ku­pio od te­le­vi­zij­ske ku­će BBC od­mah na­kon sni­ma­nja. Oče­ki­vao je da će za nje­ga do­bi­ti oko 160.000 ku­na, no ano­nim­ni ku­pac po­nu­dio je du­plo vi­še, pi­še por­tal The Sun. - Pri­jaš­nji vlas­nik je i vi­še nego za­do­vo­ljan ka­ko je sve proš­lo - rek­li su u auk­cij­skoj ku­ći. Kup­ce na auk­ci­ji je odu­še­vi­lo to što je pri­jaš­nji vlas­nik imao ori­gi­nal­nu ser­vis­nu knji­gu s po­pi­som svih po­pra­va­ka. Nji­me je ukup­no pre­šao 115.000 ki­lo­me­ta­ra. Ko­li­ko je nov­ca po­tro­šio na ser­vi­se i di­je­lo­ve, ni­je poz­na­to, no odr­ža­va­nje ni­je bi­lo ni­ma­lo jef­ti­no jer te tro­ko­li­ce ne pro­izvo­de od 1973. U sklo­pu nje je i ori­gi­nal­na i is­prav­na dim-ma­ši­na. Ona je, umjes­to auta, is­pu­šta­la gus­ti cr­ni dim ka­ko bi autić pri­ka­za­li kao obič­nu krn­ti­ju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.