HLAD­NI RAT DV

KO­LIN­DA PRO­TIV PLENKIJA Plen­ko­vić i Ko­lin­da se ne tr­pe. Na vr­hu će os­ta­ti sa­mo jed­no od njih

24sata - - NEWS -

Na Zlat­noj ku­ni sve je pos­ta­lo jasno. Ko­lin­da i Plen­ko­vić se ne tr­pe. Pre­mi­jer je na do­dje­lu na­gra­de za­kas­nio, vje­ro­jat­no na­mjer­no, ka­ko bi za­obi­šao su­sret s pred­sjed­ni­com. Kontakt oči­ma na­mjer­no su iz­bje­ga­va­li, a iz­me­đu njih je, u “tam­pon zo­ni”, sje­dio Gor­dan Jan­dro­ko­vić, pa je pro­to­kol po­mo­gao da ne do­đe do ne­že­lje­nog su­sre­ta. Nji­ho­va li­ca oda­va­la su ner­vo­zu, po­ku­ša­je skri­va­nja emo­ci­ja, na­pe­tost... Ko­lin­da je gle­da­la u jed­nu stra­nu, a Plen­ko­vić u dru­gu. Po­gle­di, me­đu­tim, ni­su ključ­ni pro­blem. Pu­no je važ­ni­je to što su nji­ho­ve po­li­ti­ke us­mje­re­ne u raz­li­či­tim prav­ci­ma. Ko­lin­da sma­tra da Vla­da ra­di sla­bo. Plen­ko­vić pak tvr­di da Vla­da ra­di od­lič­no. On tvr­di da ras­te za­pos­le­nost. Ona pak tvr­di da ras­te eko­nom­ska emi­gra­ci­ja pa je ma­nje ne­za­pos­le­nih. Ko­lin­da tvr­di da iz­u­mi­re­mo. Plen­ko­vić se sla­že, ali tvr­di da je to zas­lu­ga proš­lih vla­da, dok će nje­go­va po­mo­ći. Raz­li­ka u pris­tu­pi­ma vi­di se čak i u to­me da, u ci­lju pe­gla­nja na­ru­še­nog imi­dža, to dvo­je dr­žav­ni­ka ku­pu­je u raz­li­či­tim tr­go­vač­kim lan­ci­ma. Hr­vat­ska, oči­to, ne­ma jed­nu ko­he­rent­nu unu­tar­nju po­li­ti­ku, ali za­to ima dvi­je vanj­ske. Ko­lin­da za­go­va­ra po­li­ti­ku Tri­ju mo­ra. Plen­ko­vić tu aso­ci­ja­ci­ju ni­je ni jed­nom spo­me­nuo - a obo­je su kre­ato­ri vanj­ske po­li­ti­ke. Ko­lin­da se vri­jed­nos­no rav­na pre­ma naj­kon­zer­va­tiv­ni­jim zem­lja­ma Eu­ro­pe - Polj­skoj i Ma­đar­skoj. Plen­ko­vić ra­di­je gle­da u Berlin i Bruxel­les. Naj­vid­lji­vi­je je ra­zi­la­že­nje ipak u od­no­si­ma pre­ma Ru­si­ji. Dok pre­mi­jer Plen­ko­vić us­traj­no i snaž­no po­dr­ža­va Ukra­ji­nu oko Don­ba­sa, pa čak i Kri­ma, pred­sjed­ni­ca je u zad­nje vri­je­me na­gla­še­no sklo­na otva­ra­nju pre­ma Ru­si­ji. In­ter­v­ju ru­skog ve­le­pos­la­ni­ka Anva­ra Azi­mo­va Hr­vat­skoj te­le­vi­zi­ji -

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.