Iz školj­ke mu je is­ko­čio šta­kor, že­na je vri­šta­la, a on je do­hva­tio me­tlu

24sata - - NEWS -

Sje­la sam na školj­ku, uz no­gu mi je pro­ju­ri­lo ne­što po­ve­će i odju­ri­lo iza pe­ri­li­ce. Vris­nu­la sam, sko­či­la i po­zva­la mu­ža u po­moć, go­vo­ri nam po­tre­se­na mla­da maj­ka San­da Be­nić iz Du­ge Re­se. U nji­hov stan u pri­zem­lju zgra­de u po­ne­dje­ljak oko 22 sa­ta upao je šta­kor. Kroz ka­na­li­za­cij­ske ci­je­vi ušao kroz školj­ku i na­šao se u ku­pa­oni­ci mla­de obi­te­lji. - Su­pru­ga je vri­šta­la, di­je­te se pro­bu­di­lo i ras­pla­ka­lo, nas­tao je ka­os. Uzeo sam me­tlu i kre­nuo is­tje­ra­ti ne­že­lje­no­ga gos­ta, a on je sko­čio na ka­du, pa na umi­va­onik, po­nov­no u školj­ku i nes­tao. Os­tao sam u šo­ku, bio je go­lem. Ima­mo sed­mo­mje­seč­nu kćer te smo od stra­ha za nje­zi- nu si­gur­nost prob­dje­li ci­je­lu noć ka­ko se glo­da­vac ne bi vra­tio te u školj­ku si­pa­li vru­će vo­de i so­de bi­kar­bo­ne - pri­ča Zo­ran.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.