Ne vra­ti­li se viš

VO­ZI IZ­VAN HR­VAT­SKE Au­to­bus s du­ho­vi­ma proš­los­ti kre­nuo je ju­čer u 11.30 s pe­ro­na 505 na Au­to­bus­nom ko­lo­dvo­ru u Za­gre­bu. Du­ho­vi su za­mi­je­ni­li mla­de ko­ji ina­če od­la­ze

24sata - - NEWS -

Gra­đa­ni su Pa­ve­li­ću, Tuđ­ma­nu, Ti­tu, Vo­ki­ću, Fran­ce­ti­ću, Ste­pin­cu, Bu­da­ku i os­tat­ku eki­pe pok­lo­ni­li jed­no­s­mjer­nu kar­tu za za­pad­nu Eu­ro­pu. Oni su se ju­čer na Au­to­bus­nom ko­lo­dvo­ru u Za­gre­bu za­uvi­jek poz­dra­vi­li s du­ho­vi­ma proš­los­ti ko­ji nam sva­kod­nev­no re­me­te sa­daš­njost. U auto­bu­su “Od­ljev du­ho­va proš­los­ti” vla­dao je spo­koj i mir, a is­pred nje­ga 50-ak gra­đa­na ve­se­lo je iš­če­ki­va­lo tre­nu­tak nji­ho­va od­la­ska. Pred­stav­ni­ci raz­nih ide­olo­gi­ja os­ta­li su bez ri­je­či. Svi do jed­nog, pog­nu­te gla­ve, na­pus­ti­li su zem­lju u ko­joj bo­ra­ve već de­set­lje­ći­ma. - Na­daj­mo se da se vi­še ni­kad ne­će vra­ti­ti - do­vik­nuo je je­dan od okup­lje­nih. - Sim­bo­lič­ki, umjes­to pu­nog auto­bu­sa mla­dih i pa­met­nih lju­di ko­ji ne­po­vrat­no od­la­ze iz Hr­vat­ske, ša­lje­mo u tom auto­bu­su du­ho­ve proš­los­ti i proš­lih ide­olo­gi­ja - is­tak­nuo je Da­mir Ci­glar, di­rek­tor rek­lam­ne agen­ci­je Ima­go, ko­ja je po­kre­nu­la ci­je­lu ak­ci­ju. Iza nje sto­ji sku­pi­na Kre­ativ­ci za bolje su­tra, a onli­ne kam­pa­nja po­če­la je proš­log utor­ka. Gra­đa­ni su ta­ko pro­tek­lih tje­dan da­na na stra­ni­ci od­ljev­du­ho­va­pros­los­ti.com gla­so­va­li za one lič­nos­ti iz proš­los­ti za ko­je sma­tra­ju da im vi­še ni­je mjes­to u Hr­vat­skoj. Ap­so­lut­ni po­bjed­nik bio je An­te Pa­ve­lić s 4157 gla­so­va, a po bro­ju gla­so­va sli­je­di­li su ga Fra­njo Tuđ­man, Ju­re Fran­ce­tić, Goj­ko Šu­šak, Jo­sip Broz Ti­to... Ako su gra­đa­ni sma­tra­li da nji­hov duh ni­je na po­pi­su put­ni­ka, mo­gli su ga i sa­mi no­mi­ni­ra­ti! - Ka­ko u svom pos­lu sva­kod­nev­no ko­ris­ti­mo mo­zak, kao naj­važ­ni­ji alat, od­ljev moz­go­va iz Hr­vat­ske pred­stav­lja nam ve­li­ki pro­blem - objas­ni­li su Kre­ativ­ci za bolje su­tra. - Pres­ta­ni­mo se op­te­re­ći­va­ti proš­loš­ću, osmis­li­mo i stva­raj­mo bu­duć­nost zbog ko­je će pa­met­ni i am­bi­ci­oz­ni lju­di do­la­zi­ti u Hr­vat­sku, a ne bje­ža­ti iz nje - rek­li su Kre­ativ­ci. Iako su mjes­ta u bu­su bi­la ogra­ni­če­na, ve­ći­nu du­ho­va gra­đa­ni su us­pješ­no “ukr­ca­li”. Ka­mo toč­no? Odre­di­šte ni­je jasno, ali svr­ha jest. - Mi ih ša­lje­mo pre­ko Bre­ga­ne. Že­li­mo sa­mo da se ne vra­ća­ju - kroz smi­jeh je re­kao Ci­glar te do­dao ka­ko ovo ni­je po­li­tič­ka nego druš­tve­na po­ru­ka. - Ne že­li­mo go­vo­ri­ti tko je do­bar a tko ni­je. Ili tko tre­ba na­pus­ti­ti Hr­vat­sku ili ne tre­ba. Že­li­mo sa­mo re­ći: ‘aj­mo se ne ba­vi­ti ti­me’ - objas­nio je. Na ovaj je na­čin rek­lam­na agen­ci­ja Ima­go pros­la­vi­la 25 go­di­na ra­da. Na­da­ju se da će u idu­ćih 25 kre­nu­ti bez os­vr­ta­nja na 1941. ili 1991. - Ovo je pr­vi ko­rak pre­ma Hr­vat­skoj u ko­joj će­mo ži­vje­ti u 2017. go­di­ni - za­klju­či­li su.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.