Iako je ljet­na se­zo­na zbog vre­men­skih pri­li­ka za­vr­ši­la ra­ni­je nego la­ni, u pr­vih de­vet mje­se­ci svi Agro­ko­ro­vi sek­to­ri pos­lo­va­li su s do­bi­ti pri­je ka­ma­ta, po­re­za i amor­ti­za­ci­je.

24sata - - NEWS -

Sva­ki duh proš­los­ti imao je kar­tu u jed­nom smje­ru pre­ma za­pad­noj Eu­ro­pi. Tuđ­man i Pa­ve­lić sje­di­li su za­jed­no u pr­vom re­du, a Ti­to i Bu­dak bi­li su red iza. Svi su iz­gle­da­li jed­na­ko i ne­bit­no, kao da su i sa­mi osvi­jes­ti­li ka­ko nji­hov lik i dje­lo mo­ra­ju za­uvi­jek oti­ći u proš­lost. Ka­ko je objav­lje­no u re­do­vi­tom mje­seč­nom iz­vješ­ću iz­van­red­ne upra­ve Agro­ko­ra, svi sek­to­ri pri­tom su os­tva­ri­li ve­ći pri­hod nego u pr­vih osam mje­se­ci ove go­di­ne. Uklju­ču­ju­ći tvrt­ke u BiH, sek­tor ve­le­pro­da­je i ma­lo­pro­da­je (Kon­zum, Ti­sak i Vel­pro cen­tar) os­tva­rio je u to­me raz­dob­lju 11,54 mi­li­jar­de ku­na pri­ho­da, što je 1,22 mi­li­jar­de vi­še nego u pr­vih osam mje­se­ci. Is­to­vre­me­no, Ivi­ca To­do­rić na svo­me je blo­gu op­tu­žio An­tu Ram­lja­ka i mi­nis­tri­cu gos­po­dar­stva Mar­ti­nu Da­lić da su bez kri­te­ri­ja i nad­zo­ra na pos­lo­vi­ma sa­vje­to­va­nja, na ko­je će u ko­nač­ni­ci po­tro­ši­ti vi­še od 500 mi­li­ju­na ku­na, an­ga­ži­ra­li “svo­je ku­mo­ve, pri­ja­te­lje, pri­ja­te­lje pov­la­šte­nih vje­rov­ni­ka i svo­je pos­lov­ne part­ne­re”. (ad)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.