KROZ OVU KNJI­GU OSJETIT ĆE­TE ČITAVU NA­ŠU BOL I NAŠ KRIK

OD SU­TRA U PRO­DA­JI Na pro­mo­ci­ji knji­ge ‘Nes­ta­li’, u ko­joj su obje­di­nje­ne is­po­vi­jes­ti obi­te­lji ko­je još tra­ga­ju za naj­mi­li­ji­ma, bit će i pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić

24sata - - NEWS -

Da­ni­je­lom Mi­ko­lom pro­tek­lih go­di­nu da­na obi­la­zi­la sam obi­te­lji nes­ta­lih duž ci­je­le Hr­vat­ske i nji­ho­ve po­tres­ne is­po­vi­jes­ti objav­lji­va­le smo na svim na­šim plat­for­ma­ma. Nji­ho­vu bol i pat­nju, osim u re­por­taž­nom do­ku­men­tar­cu, ti­ska­nom iz­da­nju i na we­bu 24sa­ta, sad smo obje­di­ni­li u knji­gu. Jer nes­ta­li u Do­mo­vin­skom ra­tu po­ma­lo su za­bo­rav­lje­ni u ko­lek­tiv­noj svi­jes­ti. Upra­vo zbog to­ga je re­dak­ci­ja 24sa­ta od­lu­či­la pre­ki­nu­ti šut­nju i sus­tav­nim objav­lji­va­njem is­po­vi­jes­ti ovih bo­lom shr­va­nih lju­di pro­bu­di­ti svi­jest i sa­vjest. i pat­nju. Usko­ro ću pos­ta­ti maj­ka, a mo­ga oca ne­ma. Ali si­gur­na sam u jed­no. Do­ći će dan kad će mo­je dje­te po­nos­no pa­li­ti svi­je­ću svo­me dje­du na gro­bu - is­ti­če Kla­udi­ja Go­ja­ni u pred­go­vo­ru knji­ge. Pro­mo­ci­ja knji­ge, ko­ja će se pro­da­va­ti po ci­je­ni od 50 ku­na, bit će u če­t­vr­tak, 16. stu­de­nog, 11 sa­ti u No­vi­nar­skom do­mu u Za­gre­bu. Na­zo­čit će joj i pred­sjed­ni­ca Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić, ko­ja je pr­va, još dok je se­ri­jal bio u po­vo­ji­ma, pre­poz­na­la važ­nost ove te­ma­ti­ke i pre­uze­la po­kro­vi­telj­stvo nad pro­jek­tom. Po­du­pr­li su ga i Mi­nis­tar­stvo hr­vat­skih bra­ni­te­lja te Sa­vez udru­ga obi­te­lji za­to­če­nih i nes­ta­lih hr­vat­skih bra­ni­te­lja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.