Že­lim upa­li­ti svi­je­ću svo­me ocu, že­lim pri­ča­ti s njim, že­lim mu od­ni­je­ti na­ljep­ši cvi­jet. Na kra­ju kra­je­va, že­lim mu odves­ti unu­če ko­je ni­kad ne­će ima­ti pri­li­ku upoz­na­ti. Do­du­še, i me­ne je zad­nji put vi­dio kao be­bu, s ne­pu­nih šest mje­se­ci.

24sata - - NEWS -

Že­lim i mo­ram zna­ti gdje su nje­go­ve kos­ti. Že­li­mo za­vi­je­noj maj­ci u cr­ni­ni ski­nu­ti va­tru iz du­še. Što ima maj­ka ko­ja će usko­ro na­pus­ti­ti ovaj svi­jet ako ni­je po­ko­pa­la svo­ga si­na? Pi­ta li se tko ka­ko je njoj? Is­ti­na je je­di­no što tra­ži­mo. Is­ti­nu o kos­ti­ma na­ših nes­ta­lih. Po­mo­zi­te nam pro­na­ći ih. Mi smo jed­na obi­telj s is­tim ci­ljem. Že­li­mo mir­nu noć i lak san. Ove ri­je­či u pred­go­vo­ru knji­ge “Nes­ta­li u Do­mo­vin­skom ra­tu” na­pi­sa­la je Kla­udi­ja Go­ja­ni, kći Jo­ze Go­ja­ni­ja, hr­vat­skog bra­ni­te­lja nes­ta­log u Vu­ko­va­ru.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.