LABO UBADA OVE EU ĆI MI­LI­JAR­DE KO­JE NAM A RA­ZVOJ ZEM­LJE

ANICE EUROP­SKE UNI­JE SU IS­PRED NAS KAD JE RI­JEČ O POV­LA­ČE­NJU EUROPSKOG NOV­CA

24sata - - PANORAMA -

Hr­vat­ska je po ugo­va­ra­nju i is­pla­ti nov­ca iz europ­skih fon­do­va na za­če­lju ljes­tvi­ce čla­ni­ca Europ­ske uni­je. Iako nam se eu­rop­ski no­vac nu­di na pladnju, ni­smo ga u sta­nju is­ko­ris­ti­ti. Lo­ši­ja od nas je je­di­no Malta. - Kad go­vo­ri­mo o is­pla­će­nim sred­stvi­ma, on­da mo­ra­mo re­ći da ni­smo ima­li što prak­tič­ki ni­ti ovje­ri­ti jer ni­je bi­lo na­tje­ča­ja u proš­loj go­di­ni, to su stva­ri ko­ji­ma svje­do­či­mo - us­t­vr­di­la je mi­nis­tri­ca re­gi­onal­nog ra­zvo­ja i EU fon­do­va Ga­bri­je­la Ža­lac.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.