OD PETK VRHUNS

24sata - - BINGO I NAGRADNE IGRE -

Od petka, 17. stu­de­nog, do ne­dje­lje, 26. stu­de­nog, sa­kup­ljaj­te ku­po­ne u 24sa­ta i osvo­ji­te Suzuki Vitaru. Nje­zin stil uje­di­nju­je tra­di­ci­ona­lan iz­gled Suzuki SUV vo­zi­la s mo­der­nis­tič­kim ele­men­ti­ma. Neo­vis­no o vr­sti te­re­na, uvi­jek osi­gu­ra­va bes­pri­je­kor­no pri­anja­nje zbog na­pred­ne kons­truk­ci­je i no­ve Al­l­grip 4D teh­no­lo­gi­je, či­ji so­fis­ti­ci­ra­ni me­ha­niz­mi sva­ku vož­nju či­ne is­tin­skim za­do­volj­stvom. No­va, sen­za­ci­onal­no do­bra Vi­ta­ra oprem­lje­na je naj­na­pred­ni­jom si­gur­nos­nom opre­mom za pre­dvi­đa­nje i iz­bje­ga­va­nje ne­po­sred­ne opas­nos­ti. Su­zu­ki­je­va vr­hun­ska teh­no­lo­gi­ja po­mo­ći će vam kad je naj­vi­še tre­ba­te, u si­tu­aci­ja­ma ko­je se mje­re sto­tim dje­li­ći­ma se­kun­de. Pri­la­god­ljiv tem­po­mat kon­tro­li­ran po­mo­ću ra­da­ra mi­li­me­tar­skim va­lo­vi­ma mje­ri raz­mak iz­me­đu va­šeg i vo­zi­la is­pred vas. Auto­mat­ski sus­tav ko­če­nja po­mo­ću ra­da­ra Vitaru či­ni još si­gur­ni­jom. Ti­je­kom de­set da­na iz­a­ći će de­set ku­po­na, ko­je tre­ba po­pu­ni­ti i pos­la­ti na adre­su P.P. 195, 10 001 Zagreb s naz­na­kom 24sa­ta na­grad­na igra “Osvoji vr­hun­ski Suzuki Vi­ta­ra”. Pro­pus­ti­te li ko­ji od ku­po­na, ne­ma bri­ge jer 27. i 28. stu­de­nog objav­lju­je­mo jo­ker ku­po­ne. Raz­li­či­ti su, a sva­ki od njih za­mje­nju­je je­dan od pro­pu­šte­nih ku­po­na. U bu­banj za iz­vla­če­nje ula­ze sve ku­ver­te pris­ti­gle do petka, 8. pro­sin­ca, do 9 sa­ti. Na­gra­da se iz­vla­či jav­no is­tog da­na na­kon 10 sa­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.