LA KLASIKA NO­SI RŠAVE VOLANE

NA TOČKICE I PRUGICE Sve­vre­men­ske kom­bi­na­ci­je (ne)bo­ja no­se se i na ka­vu i u iz­la­zak, a ‘za­či­nja­va­ju’ cr­ve­nim ru­žem

24sata - - ŽIVOT -

Kom­bi­na­ci­je cr­ne, bi­je­le i si­ve su mod­ni ever­gre­en s be­sko­nač­nim stil­skim ro­kom tra­ja­nja. Ako se od­lu­či­te za ba­sic jed­no­boj­ne ko­ma­de odje­će, nji­ho­ve kom­bi­na­ci­je mo­gu se no­si­ti u bi­lo ko­jim pri­go­da­ma i u nji­ma ni­kad ne­će­te bi­ti ne­pri­mje­re­no odje­ve­ni. Žens­tve­nost i ro­man­tič­nost na­gla­si­te le­pr­ša­vim tka­ni­na­ma i odje­ćom s vo­la­ni­ma. Ako po­že­li­te no­si­ti crno-bi­je­li uzo­rak, od­lu­či­te se za jed­nos­ta­van pru­gas­ti ko­ji mo­že­te no­si­ti ne­ko­li­ko se­zo­na, a da ne do­sa­di po­gle­di­ma. Že­li­te li bi­ti tren­dy, odje­ni­te toč­kas­te ili koc­kas­te uzor­ke u naj­po­pu­lar­ni­jim (ne)bo­ja­ma. Za gla­mu­ro­zan do­jam na kra­ju sve za­či­ni­te - cr­ve­nim ru­žem.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.