Za noć­ne pti­ce su ho­lo­graf­ski efek­ti i lu­de ni­jan­se ru­že­va

HOLO PODLOGA Uz hla­dan sjaj ko­ji da­je, sa­vr­še­no pris­ta­ju ja­če ni­jan­se ru­že­va - da li­ce ne dje­lu­je umjet­no

24sata - - ŽIVOT -

Koz­me­tič­ki svi­jet pod utje­ca­jem je mod­nih spa­ce tren­do­va - šljo­ki­ce i per­le pre­ve­de­ne su u sit­ne ho­lo­graf­ske čes­ti­ce ko­je se pre­si­ja­va­ju u le­de­nim, blis­ta­vim ni­jan­sa­ma. Naš­le su se po­svu­da: hit su pod­lo­ge, od­nos­no pu­de­ri za sjaj, do­la­ze u te­ku­ćem ili u obli­ku sti­ka, a na­kon njih u sfe­ru ula­ze žeš­ća sje­ni­la i ru­me­ni­la za di­sko iz­gled. Holo podloga da­je onaj hla­dan sjaj li­cu, uz ko­ji sa­vr­še­no pris­ta­ju ja­če ni­jan­se ru­že­va za us­ne, ka­ko ne bi dje­lo­va­lo pre­vi­še umjet­no po­put lut­kar­skog. Pred­la­že­mo ma­ti­ra­nu va­ri­jan­tu usa­na, da se iz­bjeg­ne pre­tje­ra­ni sjaj. Tre­pa­vi­ce su sve veće, a ako nis­te sprem­ni za umjet­ne, apli­ci­raj­te ne­ko­li­ko slo­je­va kla­sič­ne ma­ska­re, po mo­guć­nos­ti one ko­ja uvi­ja tre­pa­vi­ca i ra­di curl efekt. - Iz­la­zak ili par­ty mo­že pod­ni­je­ti dos­ta to­ga, kao i te­šku pod­lo­gu na li­cu. Ako ste za ne­što za­bav­no, tu su šljo­ki­ce i zvi­jez­de, a na li­ce mo­že­te stav­lja­ti i na­ljep­ni­ce ko­je ina­če idu na nok­te. Ne za­bo­ra­vi­te ih ski­nu­ti pri­je spa­va­nja! is­ti­če vi­za­žis­ti­ca Ena Čav­lo­vić. Hig­hlig­h­ter ovih da­na pos­ta­je to­tal­ni hit, pred­la­žem da ga sta­vi­te ma­lo iz­nad ja­go­dič­ne kos­ti, pa na to šljo­ki­ce. Ova for­mu­la da­je holo efekt, a slič­no mo­že­te na-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.