Be­re­ta i še­ši­ri obo­dom osvaj

POIGRAJTE SE La­ko je na­vu­ći se na ka­pe i še­ši­re, oso­bi­to zi­mi, jer zna­ju da­ti ne­ku stil­sku si­gur­nost - one su kao šlag na torti

24sata - - ŽIVOT -

Ar­my stil je još jed­nom po­veo utr­ku kad je ri­ječ o ka­pa­ma - da, proš­lo­go­diš­nja be­anie ka­pa s go­le­mim co­fle­kom nas­tav­lja svo­je pu­to­va­nje i ove se­zo­ne, no be­re­ta, s obo­dom ili bez, tre­nu­tač­no je ve­ća fa­ca. Ako vam do­sa­di, mo­že­te je ukra­si­ti per­la­ma, bro­še­vi­ma, ukras­nim igla­ma ili be­dže­vi­ma. Na taj na­čin ova co­ol ka­pa pos­ta­je inven­tiv­ni­ja, cus­tom-ma­de! Iako nam se uglav­nom na­me­će ona od vu­ne ili ko­že, bi­la pra­va ili eko. Kad je kož­na, pri­sje­ća­mo se i baj­ke­ri­ca, su­per­mo­de­la s po­čet­ka de­ve­de­se­tih, ko­je je ovje­ko­vje­čio Pe­ter Lin­d­ber­gh. Nji­hov fra­jer­ski ka­rak­ter na­gla­šen je upra­vo ka­pom ko­ja je bi­la ‘toč­ka na i’ bun­tov­nog sti­la. Na vr­hu lis­te naj­po­želj­ni­jih sti­že nam još je­dan lje­po­tan, še­šir spu­šte­nog obo­da, onaj ko­ji se smje­šta na gla­vu umjes­to - fri­zu­re. Na­ime, vr­lo je uzak i ide uz tje­me, pa on­da gr­li i li­ce. Su­per stvar za ne­ke bru­tal­ne mi­nu­se! Sje­ti­te se ovog še­ši­ri­ća kad se spre­ma­te na advent­sku šet­nju gra­dom te sta­ja­nje na štan­du s fri­tu­la­ma i ku­ha­nim vi­nom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.