U pra­ši­ni se ke­mi­ka­li­ja

RIZIČNE Naj­češ­će ke­mi­ka­li­je su fta­la­ti iz plas­ti­ke i us­po­ri­va­či pla­me­na ko­je se na­la­ze u ta­pe­ci­ra­nim na­mje­šta­ju

24sata - - ZDRAVLJE -

Is­tra­ži­va­či sa Sve­uči­li­šta Ge­or­ge Wa­shin­g­ton pro­naš­li su 45 štet­nih ke­mi­ka­li­ja skri­ve­nih u kuć­noj pra­ši­ni, pri če­mu se de­se­tak naj­češ­ćih ke­mi­ka­li­ja mo­že na­ći u go­to­vo sva­kom uzor­ku pra­ši­ne ko­ji su tes­ti­ra­li. Dvi­je naj­češ­će su fta­la­ti i us­po­ri­va­či pla­me­na, ko­ji du­go­roč­no mo­gu bi­ti štet­ni za zdrav­lje, upo­zo­ra­va­ju znans­tve­ni­ci. Fta­la­ti se ko­ris­te za po­ve­ća­nje flek­si­bil­nos­ti plas­ti­ke, pa ih, me­đu os­ta­lim, ima u PVC po­do­vi­ma, plas­tič­nim kan­ta­ma, pod­me­ta­či­ma ili stol­nja­ci­ma, pri­mje­ri­ce. Us­po­ri­va­či pla­me­na ko­ris­te se kod pro­izvo­da ko­ji mo­ra­ju za­do­vo­lji­ti vi­so­ke stan­dar­de ve­za­ne uz za­pa­lji­vost i br­zi­nu iz­ga­ra­nja. Mo­že ih se pro­na­ći u ma­te­ri­ja­lu ko­jim je ta­pe­ci­ran na­mje­štaj za sje­de­nje, tepisima, za­vje­sa­ma, bo­ja­ma i lje­pi­lu za na­mje­štaj i slič­no. gu­ta­nja ili do­di­ra s ko­žom. Uz to su oba­vez­no na­ve­de­ne i upu­te što či­ni­ti ako ipak do­đe do iz­la­ga­nja, od­nos­no ka­ko me­di­cin­ski pra­vil­no zbri­nu­ti oso­bu ko­ja je doš­la u kontakt sa štet­nom ke­mi­ka­li­jom, ka­že naš su­go­vor­nik. A kad je ri­ječ o ke­mi­ka­li­ja­ma ko­je se na­la­ze “skri­ve­ne” u pro­izvo­di­ma, iz ko­jih se mo­gu iz­lu­či­ti, kao što su raz­li­či­ta lje­pi­la ili bo­je u na­mje­šta­ju, sred­stva za us­po­ra­va­nje go­re­nja, u elek­trič­nim ili elek­tro­nič­kim ins­ta­la­ci­ja­ma (re­tar­dan­ti), fta­la­ti ko­ji se ko­ris­te za omek­ša­va­nje plas­ti­ke i dru­gi pro­izvo­di ko­ji sa­dr­že slič­ne ili mo­žda ma­nje slič­ne opas­ne ke­mi­ka­li­je, is­ti­na je da one mo­gu ima­ti vr­lo šte­tan utje­caj na zdrav­lje. No da bi se taj uči­nak ja­vio, te se ke­mi­ka­li­je mo­ra­ju os­lo­bo­di­ti iz am­ba­la­že u ko­joj se na­la­zi ne­kak­va hra­na ili pi­će, i to u do­volj­no ve­li­koj ko­li­či­ni, umi­ru­je naš su­go­vor­nik. - Za to za sa­da ne­ma po­uz­da­nih eks­pe­ri­men­tal­nih do­ka­za, od­nos­no do­ka­za ko­ji bi bi­li do­bi­ve­ni is­pi­ti­va­njem pre­ma do­broj la­bo­ra­to­rij­skoj prak­si i ko­ri­šte­njem me­to­da ko­je pro­pi­su­je Eu­rop­ska uni­ja ili Or­ga­ni­za­ci­ja za eko­nom­sku su­rad­nju i ra­zvoj (OECD) - ka­že rav­na­telj Za­vo­da za tok­si­ko­lo­gi­ju. Ipak, ne­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.