E U BOLOVIMA’ Ne­utješ­na Taj­či opra­šta se od svog vo­lje­nog su­pru­ga ko­ji je pre­mi­nuo na­kon te­ške bit­ke s tu­mo­rom plu­ća

N AVANTUROM, SMI­JE­HOM, RA­DOM I LJU­BA­VI, A NAJ­VI­ŠE SE PONOSIO SVO­JOM OBI­TE­LJI

24sata - - SHOW -

Matthew vi­še ne osje­ća bol. Ni­je spu­tan ljud­skim ograničenjima. Sa­da je slo­bo­dan, po­di­je­li­la je s pri­ja­te­lji­ma Ta­tja­na Taj­či Ca­me­ron (46). Nje­zin su­prug Matthew pre­mi­nuo je u bol­ni­ci u SAD-u u 47 go­di­ni ži­vo­ta. - Mo­ra­mo iz­vu­ći sna­gu i sre­ću iz sve­ga što nam je dao i sve­ga što je bio - shr­va­no je svo­je pri­ja­te­lje pod­sje­ti­la pje­va­či­ca. Uz obja­vu na Fa­ce­bo­oku o su­pru­go­voj smr­ti is­tak­nu­la je vi­deo ko­ji je nje­zin sin Dan­te na­pra­vio ocu za ro­đen­dan. - Vi­deo je jed­nos­tav­no na­zvan “ta­ta” - objas­ni­la je Taj­či. Pje­va­či­ca je op­ti­mis­tič­no hra­bri­la su­pru­ga za vri­je­me li­je­če­nja te mo­li­la za nje­go­vo oz­drav­lje­nje te bri­nu­la o nji­ho­vim si­no­vi­ma Eva­nu, Bla­isu i Dan­teu. Matthew se od po­čet­ka go­di­ne bo­rio s ne­pu­šač­kim ra­kom plu­ća. Pro­tek­li da­ni za obi­telj Ca­me­ron bi­li su po­seb­no ne­iz­vjes­ni i te­ški. Pri­je ma­nje od dva tjed­na li­ječ­ni­ci su Mat­t­hewa pus­ti­li iz bol­ni­ce na kuć­nu nje­gu jer se osje­ćao bolje. U ruj­nu je zbog snaž­nih bo­lo­va bio hos­pi­ta­li­zi­ran zbog če­ga je za­vr­šio na in­ten­ziv­noj nje­zi. - Ne mo­gu pod­ni­je­ti to što se pro­bu­dio sam, u bolovima u bol­nič­kom kre­ve­tu... - rek­la je Taj­či ko­ja je ta­da bi­la ku­ći s dje­com te nas­ta­vi­la: - Snaž­na sam a i znam ka­ko pre­bro­di­ti emo­ci­onal­nu bol i pro­na­ći rast i lju­bav u njoj. Ali una­toč to­me, rak je gro­zan, ško­di ti­je­lu, uni­šta­va­ju­ći nje­gov ži­vot i lo­me­ći mo­je sr­ce u ko­ma­de - na­pi­sa­la je pje­va­či­ca, či­ji je su­prug pa­tio od bru­tal­nih bo­lo­va pri­je ope­ra­ci­je za vri­je­me ko­je su li­ječ­ni­ci Mat­t­hewu iz pluć­ne ma­ra­mi­ce uk­lo­ni­li 750 mi­li­li­ta­ra te­ku­ći­ne ko­ja mu je pri­ti­ska­la sr­ce. Zbog za­hva­ta su ga mo­ra­li ‘ski­nu­ti’ s mor­fi­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.