Po­tre­sen sam Mat­t­hewo­vim od­la­skom, po­tre­se­no ka­že Taj­čin pr­vi me­na­džer Edwin Sof­tić (51). U nje­gov su dom Taj­či i Matthew ra­do na­vra­ća­li ka­da su bo­ra­vi­li u Hr­vat­skoj.

24sata - - SHOW -

- Do­la­zi­li su kod me­ne do­ma, ne­kad sa­mi, ne­kad s dje­com. Mat­t­hewa pam­tim kao mu­škar­ca ko­ji je ja­ko po­sve­ćen obi­te­lji te re­da­te­lja ko­ji je bri­nuo o sva­kom seg­men­tu Taj­či­ne ka­ri­je­re. Taj­či, na­ža­lost, sad tre­ba sa­ma da­lje - re­kao je Sof­tić. Zagrebački me­na­džer bio je uz Taj­či i kad se od­lu­či­la po­vu­ći sa sce­ne i oti­ći u Ame­ri­ku. Ra­do­vao se kad mu je pri­ča­la da je u cr­k­vi upoz­na­la Mat­t­hewa za ko­jeg se i uda­la. Kad joj je su­prug u ve­lja­či ove go­di­ne obo­lio, Sof­tić je sva­ko ma­lo zvao Taj­či te joj pru­žao po­dr­šku. Edwin je bli­zak i s nje­zi­nom maj­kom Šte­fi­com. Uz Ta­tja­nu su u ovim te­škim tre­nu­ci­ma nje­zi­na maj­ka Šte­fi­ca i ses­tra Sa­nja. Nje­zi­ni pri­ja­te­lji kao i obo­ža­va­te­lji iz ci­je­lo­ga svi­je­ta oba­si­pa­ju pje­va­či­cu po­ru­ka­ma te joj iz­ra­ža­va­ju su­ćut zbog su­pru­go­ve smr­ti. Obi­telj je ne­utješ­na, ali i svjes­na da se Matthew baš zbog njih kao lav bo­rio pro­tiv bo­les­ti do po­s­ljed­njeg da­ha. Taj­či­ni pri­ja­te­lji sil­no su za­bri­nu­ti ka­ko će pje­va­či­ca nas­ta­vi­ti sa sva­kod­ne­vi­com. Svjes­ni su ko­li­ko ju je is­cr­pi­la su­pru­go­va bo­lest. Pje­va­la je po­svu­da ka­ko bi za­ra­di­la za li­je­če­nje. Bri­nu­la je i o nji­ho­va tri si­na. - Shr­va­na je i is­crp­lje­na. No, ri­jet­ko gu­bi na­du - go­vo­re. Od po­čet­ka Mat­t­hewo­ve ži­vot­ne bor­be par je s pri­ja­te­lji­ma i obo­ža­va­te­lji­ma di­je­lio svo­je stra­ho­ve, mis­li i na­de. - Ži­vot sam pro­veo po­ma­žu­ći dru­gi­ma do os­tva­re svo­je sno­ve i pla­no­ve jer obo­ža­vam lju­de. Lju­di su pre­div­ni - re­kao je Matthew u ve­lja­či. Na­kon što je saz­nao za svo­ju kob­nu di­jag­no­zu, po­du­zet­nik je po­čeo skup­lja­ti nov­ce za li­je­če­nje. Matthew bo­lest ni­je krio ni od svo­jih si­no­va Dan­tea (16), Eva­na (14) i Bla­isea (11) ko­ji su ga hra­bri­li u bol­ni­ci. - Ta­ta, ti si moj ju­nak - re­kao mu je Bla­ise. Matthew je bio za­do­vo­ljan svi­me što je pos­ti­gao u svo­me ži­vo­tu. - Znam da sam pro­ži­vio pet ži­vo­ta u ovom jed­nom, is­pu­nje­nom avanturom, smi­je­hom, ve­se­ljem, ra­dom i lju­ba­vi u svo­jih 46 go­di­na - iz­ja­vio je Matthew na po­čet­ku svo­je bor­be. Li­ječ­ni­ci su mu ta­da prog­no­zi­ra­li još go­di­nu da­na ži­vo­ta. Od­lu­čio je sto­ga ne ići na ke­mo­te­ra­pi­ju, već je kre­nuo s eks­pe­ri­men­tal­nim obli­ci­ma li­je­če­nja. Iako je li­je­če­nje bi­lo iz­nim­no sku­po, dra­že mu je bi­lo da sam za­ra­di, nego da do­bi­je no­vac. - Ako mo­že­te, odvo­ji­te mi­nu­tu i po­mo­li­te se za me­ne, ša­lji­te mi po­zi­tiv­nu ener­gi­ju ili mi po­mog­ni­te s ne­ko­li­ko do­la­ra ka­ko bis­te nam olak­ša­li fi­nan­cij­ski pri­ti­sak - na­pi­sao je ta­da pri­ja­te­lji­ma. Taj­či se ta­ko­đer ni­je že­lje­la pre­da­ti. Nas­tu­pa­ju­ći, skup­lja­la nov­ce za su­pru­go­vo li­je­če­nje. Upoz­na­li su se pre­ko nje­go­vog bra­ta sve­će­ni­ka, dok je Taj­či pje­va­la u cr­k­ve­nom zbo­ru. U bra­ku su bi­li 17 go­di­na. - Spa­vaj mir­no, mo­ja lju­ba­vi - po­ru­či­la je Taj­či vo­lje­nom su­pru­gu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.