AN: ‘NI­ŠTA OD SVIRKE, AM MO­ŽDA­NI UDAR’

24sata - - SHOW -

Ne­ću nas­tu­pa­ti do dalj­nje­ga jer mi to moj li­ječ­nik ne do­pu­šta. Mo­ram mi­ro­va­ti i na­pra­vi­ti sve po­treb­ne pre­gle­de. Za­sad sam na­pra­vio dio. Mo­ram po­če­ti s te­ra­pi­jom. Ni­je ni­šta straš­no, ali mo­glo je bi­ti, is­pri­čao nam je Ma­ri­jan Ban (54). Split­ska glaz­be­na le­gen­da ne smi­je na ope­ra­ci­ju jer su mu, osim ki­le, li­ječ­ni­ci di­jag­nos­ti­ci­ra­li i arit­mi­ju sr­ca. - Na­sre­ću, bo­lest sam ot­krio na vri­je­me. Mo­glo je bi­ti po­gub­no. Če­ti­ri dok­to­ra su me pre­gle­da­va­la. Ne smi­jem svi­ra­ti dok me ne do­ve­du u red. Vi­djet će se sve na­kon na­la­za. Za­sad znam da imam arit­mi­ju i ki­lu. Sad tek tre­ba ići u de­ta­lje, da me ‘ske­ni­ra­ju’. On­da će odre­di­ti te­ra­pi­ju - ka­že nam Ban. Do­da­je da su ga zdrav­s­tve­ni pro­ble­mi za­de­si­li zbog pre­tje­ra­nog op­te­re­će­nja i stre­sa. - Ni­je alar­mant­no, ali mo­gao sam ima­ti mo­žda­ni udar. Već me jed­nom pre­sko­či­lo sr­ce pa sam za­vr­šio na in­ten­ziv­noj, ali to je dav­no bi­lo - go­vo­ri Ban. Pje­vač sto­ga iz­bje­ga­va stres i op­te­re­ći­va­nje pro­ble­mi­ma, a za­bra­ni­li su mu i na­por­ne ak­tiv­nos­ti, zbog če­ga uglav­nom da­ne pro­vo­di u kru­gu obi­te­lji. Pri­ja­te­lje i obo­ža­va­te­lje za­mo­lio je za mir i pri­vat­nost. - Ja sam OK, sa­mo se zbog sr­ca ne smi­jem uznemiravati. Mo­žda­ni udar sam iz­bje­gao. Baš sam bio s Oli­ve­rom Dra­go­je­vi­ćem u bol­ni­ci, bio sam iza nje­ga kod dok­to­ra u so­bi - re­kao je Ban. Nje­go­vi ko­le­ge iz ben­da Dik­ta­to­ri za­sad su od­go­di­li sve do­go­vo­re­ne nas­tu­pe do do­če­ka No­ve go­di­ne. Ne že­le za­ka­zi­va­ti no­ve kon­cer­te dok se nji­hov fron­t­men ne opo­ra­vi. (I. Pr­go­met)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.