Zlat­ko Da­lić imat će ma­nju pla­ću nego An­te Ča­čić?!

DO­GO­VOR No­vi hr­vat­ski iz­bor­nik Zlat­ko Da­lić tre­bao bi ima­ti oko 40.000 eura na mje­sec, a do­bio je ugo­vor za ci­je­li cik­lus, do 2020.

24sata - - SPORT -

Re­kao sam da će­mo la­ko pos­ti­ći do­go­vor, što se i po­t­vr­di­lo. Za­hva­lju­jem pred­sjed­ni­ku Šu­ke­ru i iz­vr­š­nom od­bo­ru sa­ve­za na po­vje­re­nju, a obe­ća­vam da ću da­va­ti mak­si­mum ka­ko bi­smo igra­li na što vi­šoj ra­zi­ni, re­kao je Zlat­ko Da­lić. I ta sa­pu­ni­ca je go­to­va. Iako, epi­log je bio i vi­še nego ja­san. Onog tre­nut­ka kad je ka­pe­tan Lu­ka Mo­drić re­kao da su igra­či iza Da­li­ća, ni­je bi­lo dvoj­be tko će nas vo­di­ti na Svjet­skom pr­vens­tvu. Če­kao se sa­mo služ­be­ni spo­ra­zum i pot­pis ugo­vo­ra. E sad, ugo­vor je onaj naj­za­nim­lji­vi­ji dio jer iz­bor­nik ko­ji je re­pre­zen­ta­ci­ju po­di­gao iz pot­pu­ne le­tar­gi­je, bez­na­đa, pa slo­bod­no mo­že­mo re­ći i oča­ja te stra­ha od de­bak­la ko­ji je pri­je­tio na­kon re­mi­ja pro­tiv Fin­ske zas­lu­žu­je do­bar ugo­vor. Pri­jed­lo­zi ugo­vo­ra bit će pri­ka­za­ni na sjed­ni­ci iz­vr­š­nog od­bo­ra, no ka­ko nes­luž­be­no doz­na­je­mo, Da­li­ćev ugo­vor ne­što je iz­me­đu Ko­va­če­va i Ča­či­će­va, a tros­tru­ko ve­ći od ono­ga ko­ji je imao Bi­lić. Na­rav­no, Da­lić bi tre­bao do­bi­ti i odre­đe­ne bo­nu­se za pla­sman na SP u Ru­si­ju. - Da­lić je ap­so­lut­no oprav­dao na­še po­vje­re­nje na utak­mi­ca­ma pro­tiv Ukra­ji­ne i Grč­ke i po­t­vr­dio is­pra­van oda­bir na­kon Fin­ske. Ima­mo za­jed­nič­ki in­te­res, a to je us­pjeh hr­vat­ske re­pre­zen­ta­ci­je - re­kao je Šu­ker, ko­ji je Zlat­ku Da­li­ću dao ugo­vor za je­dan cik­lus, do 2020. go­di­ne, od­nos­no cik­lus za slje­de­će Europ­sko pr­vens­tvo.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.