Šve­đa­ni su pre­ko Ita­li­je iz­bo­ri­li SP u Ru­si­ji. Nji­hov iz­bor­nik, Jan­ne An­der­sson (55), na­kon utak­mi­ce pos­pre­mao je za svo­jim igra­či­ma...

24sata - - SPORT -

Ro­dio se u Halm­s­ta­du, uzor mu je biv­ši ru­ko­me­taš, kas­ni­je iz­bor­nik Ben­gt Jo­han­n­son, ko­ji mu je pre­da­vao u ško­li. I da, ni­je mu pro­blem po­ku­pi­ti sme­će za svo­jim igra­či­ma. To je šved­ski iz­bor­nik Jan­ne An­der­sson. Na­vi­ja­či, no­vi­na­ri i dio igra­ča na­da­li su se da će se Zla­tan Ibra­hi­mo­vić ba­rem za SP vra­ti­ti iz mi­ro­vi­ne. Zbog oz­lje­de li­ga­me­na­ta ne igra od trav­nja, no usko­ro bi opet tre­bao bi­ti u mom­ča­di Uni­te­da. Ibra je i s 36 go­di­na, pa i s jed­nom no­gom, na­pa­dač­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.