ĆIRO: UNI­ŠTI­LI SU SVE, BOGA MI, NE­ĆE TA­KO JOŠ DU­GO VLA­DA­TI...

ZGROŽEN Fra­pi­rao sam se kad sam vi­dio broj­ke ko­li­ko tro­ši Šu­ke­rov sa­vez. To u vri­je­me Vlat­ka Mar­ko­vi­ća ni­kad ne bi bi­lo mo­gu­će, ka­že Ćiro

24sata - - SPORT -

Ako tra­ži­te stu­dent­ski po­sao, ne­ma bo­ljeg od onog u HNS-u. Bi­lo da ste u “or­ga­ni­za­ci­ji”, “iz­da­va­nju akre­di­ta­ci­ja” i slič­nih ho­no­rar­nih pos­lo­va, vra­tit će­te se pu­nih dže­po­va. Hr­vat­ski no­go­met­ni sa­vez na ho­no­rar­ce na go­di­nu tro­ši 16,165.213 ku­ne. Bolje nego da ste stal­no za­pos­le­ni u sa­ve­zu. Jer na stal­ne za­pos­le­ni­ke iz­dva­ja­nja su 15,753.731 kn. Fi­nan­cij­ska izvješća Hr­vat­skog no­go­met­nog sa­ve­za šo­ki­ra­la su jav­nost. Tro­ško­vi od 1,2 mi­li­ju­na ku­na za ko­mu­nal­ne us­lu­ge, od­nos­no stru­ju, vo­du i os­ta­le nak­na­de, do­is­ta su me­ga­lo­man­ski. Ili ra­de no­ću pa ne ga­se svje­tla ili im neg­dje curi vo­da. Tre­ćeg ne­ma. Jer ka­ko objas­ni­ti da su is­ti tro­ško­vi 2012. go­di­ne iz­no­si­li sa­mo 85.000 ku­na?! - Ma to je straš­no. Pre­se­li­li su se iz Ru­sa­no­ve me­đu eli­tu, s naj­bo­ljim po­gle­dom. Na­pra­vi­li su naj­ve­će zlo. Ka­že­te da tro­še 67.000 eura na dan?! Ka­ko to uop­će ko­men­ti­ra­ti? Ra­de što ho­će, nit­ko im ne mo­že ni­šta, ali ne­će još du­go. Boga mi, ne­će vi­še bi­ti ta­ko. Doš­li su na vlast pot­pu­no ne­le­gal­no i tre­ba ih sru­ši­ti. Mo­ra pres­ta­ti nji­ho­va sa­mo­vo­lja - sma­tra Ćiro Bla­že­vić. HNS je objas­nio tro­ško­ve od go­to­vo 50 mi­li­ju­na ku­na na go­di­nu za in­te­lek­tu­al­ne us­lu­ge, no mo­ra­ju zna­ti da u dr­ža­vi u ko­joj bla­gaj­ni­ce u tr­go­vač­kim lan­ci­ma ra­de za 3000 ku­na nji­ho­vi tro­ško­vi iz­gle­da­ju me­ga­lo­man­ski, kao čin ne­po­šti­va­nja dr­ža­ve i dr­žav­lja­na u ko­joj ži­ve. U re­du, una­zad pet go­di­na po­sku­pje­la je stru­ja i vo­da, no je li za­is­ta to­li­ko da je 2012. iz­no­si­la 85.000 ku­na, a tri go­di­ne pos­li­je 2,5 mi­li­ju­na ku­na?! Je li mo­gu­će da u tri go­di­ne ko­mu­nal­ni tro­ško­vi po­ras­tu 30 pu­ta?! Sum­nja­mo da u Hr­vat­skoj pos­to­ji tvrt­ka ko­joj su to­li­ko na­ras­le re­ži­je u sa­mo tri go­di­ne. - Fra­pi­rao sam se vi­djev­ši te broj­ke, to ne­ma nig­dje. Sve su uni­šti­li onog da­na kad su Ro­mea Jo­za­ka pos­ta­vi­li na klu­pu kao sa­vjet­ni­ka. Pa po­tom pos­ta­ve An­tu Ča­či­ća?! Što je to nego za­jeb... na­ro­da. Uni­šti­li su Štim­ca, Ko­va­ča, Bi­li­ća. Za­jeb... na­rod, a ne­ka zna­ju da nit­ko ni­kad ni­je us­pio pro­tiv na­ro­da pa ne­će ni oni. Ni­či­ja ni­je go­rje­la do vi­je­ka, pa, Boga mi, ne­će ni nji­ho­va - za­klju­čio je Ćiro Bla­že­vić. Eh, da. U vri­je­me to­li­kih tro­ško­va mo­žda ste za­bo­ra­vi­li da su Šu­ker i HNS re­pre­zen­ta­tiv­ka­ma uki­nu­li mi­zer­nih 36 ku­na dnev­ni­ca...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.