SRAMOTNO: BAN­DIĆ RU­ŠI ‘JA­BU­KU’

Sra­mot­na čes­tit­ka: Ban­dić je na 50. ro­đen­dan kul­t­nog za­gre­bač­kog klu­ba opet pos­lao ba­ge­re na Ja­bu­ko­vac

24sata - - PRVA STRANICA - Pi­šu: P. BOBANOVIĆ I P. OSOJNIK

Vo­di­telj kul­t­no­ga klu­ba: ‘Ti­je­li­ma će­mo za­us­ta­vi­ti nji­ho­ve ba­ge­re!’

Grad Zagreb čes­ti­tao je kul­t­nom klu­bu Ja­bu­ka 50. ro­đen­dan ta­ko da je, na­kon pret­hod­nog dje­lo­mič­no us­pješ­nog ru­še­nja, ju­tros po­nov­no pos­lao ba­ge­re da sru­še te­ra­su. Ma­rin Vi­du­ka Stiv, vo­di­telj klu­ba, ka­že da se klub spo­ri s Gra­dom Za­gre­bom još od 2016. go­di­ne, kad se naj­a­vi­lo za­tva­ra­nje klu­ba. - Sti­gli su bez naj­a­ve i kre­nu­li u po­hod na je­dan od po­s­ljed­njih sim­bo­la tra­di­ci­je ur­bane kul­tu­re glav­nog hr­vat­sko­ga gra­da. Ju­tros u 10 sa­ti, uz na­zoč­nost zaštitarske tvr­ke Bi­lić – Erić, Grad Zagreb je sru­šio bi­nu na te­ra­si Ja­bu­ke. Pri­je ne­što vi­še od go­di­nu da­na pro­va­lje­no je u klub i otu­đen je dio te­ra­se ko­ji je klub ne­sme­ta­no ko­ris­tio vi­še od 40 go­di­na. Ju­čer je de­vas­ta­ci­ja klu­ba nas­tav­lje­na dalj­njim ru­še­njem, iako se oko Ja­bu­ke na su­du vo­de dva spo­ra - ka­že Vi­du­ka, od­lu­čan da sa­ču­va klub od na­sil­nog is­e­lje­nja.

Una­toč sve­mu klub Ja­bu­ka ovog vi­ken­da pri­pre­ma ve­li­ku ob­ljet­nič­ku pros­la­vu. - No­vi po­ku­šaj uzur­pa­ci­je te­ra­se i ru­še­nja in­fras­truk­tu­re je za sa­da dje­lo­mič­no spri­je­čen. Bi­nu na dnu dvo­ri­šta iz­vo­đa­či ra­do­va obliž­nje Os­nov­ne ško­le Ja­bu­ko­vac us­pje­li su sru­ši­ti, a ru­še­nje nad­streš­ni­ce na sa­mom ula­zu u te­ra­su dje­lat­ni­ci i vo­di­telj klu­ba za­sad su us­pje­li za­us­ta­vi­ti.

NA TE­RA­SU - PARKIRALIŠTE

Una­toč tome Ja­bu­ka će svoj 50. ro­đen­dan pros­la­vi­ti u pe­tak i su­bo­tu - pri­op­ći­li su iz klu­ba. Le­gen­dar­na za­gre­bač­ka Ja­bu­ka 17. ve­lja­če 1968. otvo­ri­la je svo­ja vra­ta pr­vi put. - Ovo je bar­ba­ri­zam. Ču­va­mo klub svo­jim ti­je­li­ma i nećemo ga da­ti. Umjes­to da nam Grad Zagreb bu­de part­ner, oni nas ru­še. Ni­ka­kav do­ku­ment ni­smo vi­dje­li, ni­ka­kav na­log, ni­kak­vo rješenje. Ni­su htje­li ni raz­go­va­ra­ti s na­ma kad su doš­li ru­ši­ti - iz­ja­vio nam je ju­čer Vi­du­ka. Od Grad­skog ure­da za pros­tor­no ure­đe­nje do­bi­li smo štu­ri od­go­vor na pi­ta­nja za­što je po­če­lo ru­še­nje Ja­bu­ke i je­su li vlas­ni­ku ili za­pos­le­ni­ci­ma da­li bi­lo ka­kav do­ku­ment ko­ji to oprav­da­va. - Na lo­ka­ci­ji Ja­bu­ko­vac 30 u ti­je­ku su ra­do­vi na re­kons­truk­ci­ji Os­nov­ne ško­le Ja­bu­ko­vac. Re­kons­truk­ci­ja se sas­to­ji od do­grad­nje trak­ta sa šest uči­oni­ca i sport­ske dvo­ra­ne s pra­te­ćim sa­dr­ža­ji­ma, re­kons­truk­ci­je vanj­skih sport­skih te­re­na te iz­grad­nje 17 par­ki­ra­liš­nih mjes­ta. Pre­ma iz­vat­ku iz zem­ljiš­ne knji­ge, škol­ska zgra­da br. 30 te igra­li­šte i dvo­ri­šte u uli­ci Ja­bu­ko­vac, uk­nji­že­no je druš­tve­no vlas­niš­tvo s pra­vom ko­ri­šte­nja Os­nov­ne ško­le Ja­bu­ko­vac - pi­sme­no su nam od­go­vo­ri­li iz Gra­da. Po­li­ci­ja je ju­čer, po pri­ja­vi vod­stva klu­ba Ja­bu­ka, po­pi­sa­la sve oso­be koje su su­dje­lo­va­le u ru­še­nju. - Pro­tiv njih i svih od­go­vor­nih oso­ba mo­rat će­mo pod­ni­je­ti kaz­ne­ne pri­ja­ve. Za op­s­ta­nak Ja­bu­ke bo­rit će­mo se svim za­ko­ni­tim sred­stvi­ma. Po­zi­va­mo Mi­nis­tar­stvo kul­tu­re da za­šti­ti Ja­bu­ku kao kul­tur­nu ba­šti­nu i da ne do­pus­ti da je ra­zo­re is­ti bar­ba­ri ko­ji su to uči­ni­li i Sa­lo­onu - do­da­je Vi­du­ka. Ina­če, ovo ni­je pr­vi po­ku­šaj za­tva­ra­nja klu­ba. Pr­vi put bi­lo je to 1998. go­di­ne, ali je na­kon do­bi­ve­nog uprav­nog sud­skog spo­ra klub po­nov­no pro­ra­dio 2001. go­di­ne. Tad je na otvo­re­nje do­šao i no­vi gra­do­na­čel­nik Mi­lan Ban­dić. Kra­jem 2016. na te­ra­su klu­ba u no­ći pro­va­li­li su za­šti­ta­ri te je za­tvo­ri­li i ta­ko odvo­ji­li od klu­ba. Te­ra­sa klu­ba gra­ni­či sa škol­skom sport­skom dvo­ra­nom. Ban­dić je tad re­kao da je klub du­žan Gra­du 130.000 ku­na i da će bo­lje funk­ci­oni­ra­ti ka­da do­bi­je no­vog vlas­ni­ka. Iz Ja­bu­ke su od­ba­ci­li tvrd­nje gra­do­na­čel­ni­ka. - Klub Ja­bu­ka ne du­gu­je Gra­du ni­ka­kav no­vac, a ka­mo­li 130.000 ku­na. Klub Ja­bu­ka ured­no pla­ća svo­je oba­ve­ze i tre­nut­no ne­ma ni­ti jed­ne ku­ne du­ga pre­ma dr­ža­vi, za­pos­le­ni­ci­ma, ko­mu­nal­nim druš­tvi­ma, do­bav­lja­či­ma i slič­no - iz­ja­vio je tad Vi­du­ka.

POBUNA PRO­TIV RU­ŠE­NJA

Mno­gi poz­na­ti ro­ke­ri i jav­ne oso­be tad su po­kre­nu­li ak­ci­ju pro­tiv za­tva­ra­nja klu­ba. Hr­vat­ska glaz­be­na uni­ja, ko­ja ima vi­še od 5000 čla­no­va, pos­la­la je pri­je dvi­je go­di­ne po­ziv grad­skoj skup­šti­ni, zas­tup­ni­ci­ma i Milanu Ban­di­ću. - Ape­li­ra­mo na va­šu gra­đan­sku sa­vjest te mo­li­mo da re­agi­ra­te i po­mog­ne­te odr­ža­ti na ži­vo­tu klub ko­ji već plod­no i ak­tiv­no ra­di i dje­lu­je na umjet­nič­koj sce­ni. GK Ja­bu­ka pros­tor je od ve­li­ke važ­nos­ti za kul­tur­nu sce­nu Za­gre­ba i Hr­vat­ske - na­pi­sa­li su Ban­di­ću.

KO­RI­ŠTE­NJE VLAS­TI Iako je zem­ljiš­na čes­ti­ca na ko­joj su te­ra­sa klu­ba i su­sjed­na sport­ska dvo­ra­na pod za­šti­tom Mi­nis­tar­stva kul­tu­re, Grad Zagreb je sam se­bi dao gra­đe­vin­sku do­zvo­lu

IZLIKA GRA­DA Ban­di­ćev Ured za gra­di­telj­stvo upor­no po­nav­lja da oni sa­mo pro­ši­ru­ju

ško­lu te da ne ru­še klub

NE­ĆE IĆI Vlas­nik Stiv Vi­du­ka pri­je dvi­je go­di­ne us­pro­ti­vio se ru­še­nju Ja­bu­ke. Ju­čer je

opet za­us­ta­vio ba­ge­re

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.