OVRŠNI ZA­KON TRE­BA SPRI­JE­ČI­TI KRIMINAL

24sata - - NEWS - pfc

Tre­ba ima­ti na umu da je u svim de­mo­krat­skim zem­lja­ma ovršni za­kon na­mi­je­njen pre­ven­ci­ji te­ških zlo­či­na, kaž­nja­va­nju kri­mi­na­la­ca, blo­ka­di ra­ču­na i imo­vi­ne za te­ške de­lik­te korupcije, zlo­či­na pro­tiv jav­nog po­ret­ka, ve­li­ke po­rez­ne uta­je, te se tak­vi­ma blo­ki­ra­ju, ovr­šu­ju i pli­je­ne ra­ču­ni i imo­vi­na, ali opet i is­klju­či­vo na te­me­lju pra­vo­moć­ne presude. Kad bi se ovršni za­kon i kod nas pro­vo­dio u tom kon­tek­s­tu, ne bih ima­la ni­šta pro­tiv .... Kad bi oni to shva­ti­li.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.