BAŠ NIT­KO NE RA­DI ONO ŠTO BI TRE­BAO

24sata - - NEWS - Mer­gi

Do­šao sam do za­ključ­ka da u ovoj dr­ža­vi ne ra­di ama baš ni­ti jed­na dr­žav­na ins­ti­tu­ci­ja. Npr. sud­stvo, in­s­pek­to­rat ra­da, dr­žav­ni in­s­pek­to­rat, po­li­ci­ja, so­ci­jal­na služ­ba, Mi­nis­tar­stvo zdrav­s­tva, Mi­nis­tar­stvo gra­di­telj­stva, Mi­nis­tar­stvo spor­ta, da ne na­bra­jam da­lje, ali ljudi mo­ji ov­dje kod nas ne funk­ci­oni­ra baš ni­šta, a ono što ra­di, ra­di sa­mo na zlo i štetu, ne­prav­du, ko­rup­ci­ju itd.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.